1. На подобни въпроси за бракуване на автомобил вече е отговаряно във форума. Необходимо е първо да посетите КАТ, като се подава заявление, генерирано от информационната система на "Пътна полиция". Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верносттаПрочети

  На подобни въпроси за бракуване на автомобил вече е отговаряно във форума. Необходимо е първо да посетите КАТ, като се подава заявление, генерирано от информационната система на “Пътна полиция”. Данните са попълнени автоматично. Заявителят само проверява данните и удостоверява с подписа си верността им. Заявителят не е необходимо предварително да попълва заявление.Към заявлението се прилагат минимум следните документи:
  1. документ за самоличност
  2. свидетелство за регистрация на превозното средство (част I и част II). Регистрационните табели на превозното средство се връщат в “Пътна полиция”, освен в случаите когато табелите са:
  • унищожени
  • обявени за издирване (откраднати или изгубени).

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 2. Здравейте, можете да подадете писмено запитване до главния архитект на общината с искане за писмен отговор. За преместваеми обекти обаче е необходимо разрешение за поставяне, което се издава въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината. Поздрави, адв. НиколинПрочети

  Здравейте,

  можете да подадете писмено запитване до главния архитект на общината с искане за писмен отговор. За преместваеми обекти обаче е необходимо разрешение за поставяне, което се издава въз основа на схема и проектна документация, одобрени от главния архитект на общината.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 3. Здравейте, г-н Гаврилов, за точен и коректен отговор следва да се прегледа нотариалният акт и съдебното решение. Необходимо е обаче да правите разлика между вещно право на ползване, което сте си запазил съгласно нотариалния акт и предоставянето на ползването на апартамента на единия от бившите съпруПрочети

  Здравейте, г-н Гаврилов,

  за точен и коректен отговор следва да се прегледа нотариалният акт и съдебното решение. Необходимо е обаче да правите разлика между вещно право на ползване, което сте си запазил съгласно нотариалния акт и предоставянето на ползването на апартамента на единия от бившите съпрузи, което обикновено е за определен срок. Така чл. 56 от Семейния кодекс –
  “Чл. 56. (1) При допускане на развода, когато семейното жилище не може да се ползва поотделно от двамата съпрузи, съдът предоставя ползването му на единия от тях, ако той е поискал това и има жилищна нужда. Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца, съдът служебно се произнася за ползването на семейното жилище.
  (2) Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, докато ги упражнява.
  (3) Когато от брака има ненавършили пълнолетие деца и семейното жилище е собственост на близки на единия съпруг, съдът може да предостави ползването му на другия, на когото е предоставено упражняването на родителските права, за срок до една година.
  (4) Ползването на семейното жилище се прекратява преди изтичането на срока, ако отпадне жилищната нужда на ползващия, а в случаите по ал. 2 и 3 – и ако сключи нов брак.
  (5) Когато съпрузите са съсобственици или имат общо право на ползване върху семейното жилище, съдът предоставя ползването му на единия от тях, като взема предвид интересите на ненавършилите пълнолетие деца, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.
  (6) При изменение на обстоятелствата, които са от значение за предоставяне ползването по ал. 5, всеки от бившите съпрузи може да поиска промяна на ползването на жилището.”

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 4. Най-добър отговор

  Здравейте, Лидия, няма определен срок в Кодекса на труда, в който следва да заплатите обезщетението за неспазено предизвестие на работодателя. Поздрави, адв. Николина Митова тел. 0898 303092

  Здравейте, Лидия,

  няма определен срок в Кодекса на труда, в който следва да заплатите обезщетението за неспазено предизвестие на работодателя.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 1
 5. Здравейте, можете да се опитате да се снабдите с удостоверение за търпимост, като е необходимо да бъде извършено геодезическо заснемане на постройката и да бъде представено нотариално заверено съгласие от непосредствените съседи. Тези документи се подават до главния архитект на общината със заявлениПрочети

  Здравейте,

  можете да се опитате да се снабдите с удостоверение за търпимост, като е необходимо да бъде извършено геодезическо заснемане на постройката и да бъде представено нотариално заверено съгласие от непосредствените съседи. Тези документи се подават до главния архитект на общината със заявление по образец и заплатена такса, като същият преценява дали постройката отговаря на изискванията на ПУП към датата на построяването й или към настоящия момент. Отказът на главния архитект като индивидуален административен акт може да се обжалва пред административен съд в 14 дневен срок от връчването му.

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0
 6. Здравейте, Ива Кирова, За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, е необходимо да са изпълнени следните условия: - към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство; - да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболявПрочети

  Здравейте, Ива Кирова,

  За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане, е необходимо да са изпълнени следните условия:

  – към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
  – да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател;
  – да им е разрешен съответният вид отпуск.
  (чл. 10, чл. 48а, чл. 52а и чл. 53а от КСО и чл. 3 и 4 от НПОПДОО)

  Поздрави,
  адв. Николина Митова
  тел. 0898 303092

  See less
  • 0