Discy Latest Въпроса

Здравейте. В случай, че реша да издада книга, то по какъв начин законът защитава авторските ми права? Тоест как съм защитен от плагиатство и как да се предпазя някой друг да не ми открадне идеята?

Имам следното питане-купувач закупува имот от продавач. Продажната цена обаче се плаща частично, за остатък се учредява законна ипотека на продавача до получаване на пълната продажна цена. новият собственик решава обаче да използва *след като вече е собственик) кредит-до момента ...

Здравейте. Казусът е следният. Собственик на недвижим имот отдава под наем за 1 година собствен имот. Договорът изтича, но наемателят изчезва и няма никаква връзка. Въпросът е, че е възможно да има някакви ценности/пари и т.н. Как да си влезе ...

Здравейте. Възможно ли е да се открие дружество в Република България, като капиталът се внесе в чуждестранна банка? Например германски клиент да си внесе в Германия капитала и с тази бележка ще може ли пред търговския регистър да стане вписването, ...

Здравейте. ЕООД с един управител и едноличен собственик на капитала, който си продава дружествените дялове на двама нови собственици, от които един от тях ще става управител. Заявлението за вписване на промени може ли да го подаде старият управител, или ...

Здравейте, Какво ще рече в скица, че “регулационен план е частично приложен”. Това пречка ли е да бъде извършена сделка с имот, или всичко е наред? Ако е пречка, какво трябва да се направи?