konstituciq na republika bulgaria chlen 5
 

Искам правата ми да се спазват!

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Конституцията тя е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат. Това означава, че тя е акт с най-висша юридическа сила и всички правни актове (кодекси, закони, правилници, наредби и т.н.) трябва да бъдат съобразени с разпоредбите й. При противоречие Конституционният съд може да обяви акта за противоконституционен и така се прекратява негово прилагане.

Също така Конституцията има непосредствено, тоест пряко действие. В Решение № 10 от 1994 г. Конституционният съд заключава следното: “непосредствено действие означава, че не е необходимо да има опосредяващ елемент или звено от правно-техническа гледна точка, за да се прояви то. Всеки гражданин и всяко юридическо лице може да се позовава на основния закон в защита на своите права и законни интереси”.

Конституцията на Република България е приета на 12 юли 1991 г. и действа вече 25 г.

Според проучване на Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ) обаче 76% от гражданите не са чели Конституцията.

А ти запознат ли си кои са конституционно закрепените ти права и свободи?

Пълен текст на Конституцията на Република България.