konstituciq na republika bulgaria chlen 4
 

Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.

(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.

В чл. 4 от Конституцията е закрепен принципът на правовата държава. Какво означава „правова държава“?

Правовата държава може да бъде представена от две гледни точки. От една страна, правова е тази държава, в която управлението е ограничено в „правна рамка“ – осъществява се въз основа и при спазване на Конституцията и законите, приети по установения за това ред и е недопустим произвол. (ал. 1)

От друга страна, правова е тази държава, в която гражданите могат свободно да упражняват правата, предоставени им от закона и държавата санкционира тяхното нарушаване. Случаите, в които е допустимо ограничаване правата на гражданите, отново трябва да са посочени изрично и изчерпателно в закона. (ал. 2)

Пълен текст на Конституцията на Република България.