konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

В чл. 39, ал. 1 от Конституцията установява правото свободно да се изразява и разпространява (чрез различни изразни средства) мнение.

Свободата на изразяване на мнение е фундаментална човешка ценност и нейното зачитане и упражняване е условие за съществуване на демократичната държава.

През 1996 г. Конституционният съд се произнася с решение относно задължителното тълкуване на чл. 39. В решението се казва, че: „правото свободно да се разпространява и изразява мнение“ е родово понятие, което обхваща „свободата на словото“, „свободата на печата и т.н.“. То се дефинира още като средство за изява на човешката личност и за защита на достойнството й; ограничител за регулативните възможности на държавата; определящ фактор за демократичната структура на управление и се свързва с възможността за свободни избори и за образуване на опозиция.

Пълен текст на Конституцията на Република България.