konstituciq na republika bulgaria chlen 31
 

Република България е правова държава и държавната власт се осъществява при спазване на Конституцията и законите.

Съгласно чл. 31 всяко лице, обвинено в извършването на престъпление следва да бъде предадено на съда в определен от закона срок.

В действащия Наказателно-процесуален кодекс законодателят изрично е регламентирал срок, в който следва да бъде проведено досъдебното производство и обвинението (обвинителният акт) внесен в съда.

Разследването следва да се извърши в двумесечен срок от образуване на досъдебното производство, като има опция този срок да бъде удължен с до четири месеца, след което делото се изпраща на прокурора, който има едномесечен срок да се произнесе с постановление за: прекратяване или спиране на делото, предложение за освобождаване от наказателна отговорност, споразумение, или да внесе обвинителния акт в съда.

Спазването на този срок гарантира приключването на досъдебното производство в разумни срокове, което от своя страна е предпоставка за “преодоляване” на основни проблеми в съдебната система като напр., но не само изправянето пред съд на обвиняемия и произнасяне на справедлива присъда в разумни срокове, а не “разтакаване” с години.

Пълен текст на Конституцията на Република България.