konstituciq na republika bulgaria chlen 19
 

Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.
(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.

Безспорно принципът на свободната стопанска инициатива, чиято същност е осигуряването на еднакви възможности за стопанска дейност, е необходимото условие за всяка успешна икономика.

В своята практика Конституционния съд допълва, че държавата има право да ограничава свободната стопанска инициатива в името на конституционно закрепени ценности, като опазването на околната среда, разумното използване на природните богатства, особената закрила на земята, защитата националното историческо и културно наследство и др.

С оглед гарантиране нормалното развитие на икономиката са приети множество законни като Закона за защита на конкуренцията, Закона за насърчаване на инвестициите, Закона за защита на потребителите и др. и са създадени регулаторни органи осъществяващи контрол за тяхното спазване.

Да развиеш собствен бизнес – винаги е една добра идея!

Пълен текст на Конституцията на Република България.