konstituciq na republika bulgaria chlen 15
 

Чл. 15. Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите на страната.

В съвременния свят се отделя все повече и повече внимание на защитата и опазването на околната среда.

Република България е закрепила този “приоритет” на конституционно ниво в чл. 15 от Конституцията.

Приети са и редица закони (Закон за водите, Закон за горите, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Закон за биологичното разнообразие, Закон за защитените територии и др.), регламентиращи в детайли защитата на околната среда и предвиждащи санкции за нарушителите. Специално внимание е обърнато и на дейността по изграждане на площадки за обезвреждане на отпадъците.

Създадени са Регионални инспекции по околната среда и водите, които “следят” за спазването на приетите закони.

Не забравяй, че опазването на околната среда, природните богатства и животинските видове зависи и от личните усилия на всеки от нас. :)

Пълен текст на Конституцията на Република България.