Текстът е откъс от книгата “Airbnb Наръчник: Как да печелим 1500 лв. на месец от наем?”

По-долу споделям стъпките, които са нужни, за да категоризираме имота в Общината като „обект за настаняване“. Това означава, че ще имаме категоризация в звезди и че ще плащаме на Общината определен данък на брой нощувки[i].

Първото, което ни трябва, е документ за владеене на имота. Копия също ще свършат работа, но за всеки случай е добре да имаме у себе си и оригиналите:

 • Ако сме собственици – нотариален акт.
 • Ако сме наематели – договор за наем.
 1. За София – трябва да отидем до ОП „Туризъм“ към Столична община (ул. „Оборище“ № 44).
 2. На място търсим заявление за категоризация и регистриране на обект за настаняване.
 3. Попълваме заявлението (разтегателните дивани не ги броите като легла).
 4. На място има каса, където плащаме таксата за подаване на документите – струва около 10 лв. на легло.
 5. Пазим входящия си номер.
 6. До 14 дни ще имаме първото одобрение, което е по документи.
 7. Като ни одобрят, получаваме SMS на телефона си, с което ни уведомяват, че временното ни удостоверение е готово.
 8. Отиваме на същото място и си го вземаме.
 9. В идните няколко дни или седмици от ОП „Туризъм“ ще се свържат с нас за оглед на място, който е в същия ден. Правят го така, защото ги разпределят сутринта. Ако не ни е удобно в този ден, винаги можем да им кажем, че не сме в града и да се уговорим за друга дата и час, когато ни е удобно или когато няма гости в апартамента.
 10. Посещението на място протича по следния начин:
 • Прави се оглед и се проверява дали описаното в заявлението отговаря на реалността. Ако не, на място се правят корекции.
 • Правят снимки на спалнята и се измерва квадратурата – дали отговаря на санитарния минимум.
 • През това време останалите от екипа попълват документацията, като за целта ви задават въпроси.
 • Ако нещо липсва, ще ви напишат предписания.
 • Добре е в апартамента да имаме и „дневник“ за гостите, заедно с ценоразпис на услугите, който да е поставен на видно място в обекта. Ако ги нямате в момента, по всяка вероятност ще ви ги впишат като предписание, но това няма да спре процеса на категоризация – просто сте длъжни да ги осигурите за бъдещи евентуални проверки.
 1. След като проверяващите си тръгнат, изчаквате съобщение/обаждане от представител на ОП „Туризъм“, с което ви информират дали ви е издаден лиценз за хотелиерска дейност, или не. Ако имате лиценз, ви подканят да се регистрирате на сайта им, за да можете онлайн да подавате справките за гости и да генерирате туристическия си данък за изминалия месец.
 2. Спазваме коректно сроковете, данъците и изискванията на ОП „Туризъм“, за да изграждаме добър имидж пред обществото и институциите за дейността, която извършваме.
 3. Преди да преминете през целия процес, все пак разгледайте изискванията и процедурата на:http://info-sofia.bg/.

Съвети:

 • Звездите, за които кандидатствате, реално нямат основно значение за успеха на апартамента ви. Те няма да ви гарантират клиенти. Основната разлика между различните звезди е данъкът, който ще плащате: 1 звезда – 40 ст. на човек на нощувка; 2 звезди – 60 ст.; 3 звезди – 80 ст. Тези звезди не се виждат в Airbnb, така че с 1 звезда сме напълно окей, защото е по-евтино.
 • Проверявайте докъде е стигнала категоризацията ви на сайта на ОП „Туризъм“, като използвате номера, който ще получите (през 2 – 3 дни, за да не ви сварят неподготвени с обаждането за оглед).

Промени в Закона за туризма от 2018 г.

С промени в Закона за туризма от 2018 г. се въведе и изискването към документите за регистрация на обекта да се добавя и документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата. Този документ трябва да удостовери съгласието им за извършване на туристическа дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартамент за гости“. Това е правно уредено в чл. 129, ал. 2, т. 2, буква в) от Закона за туризма.

С други думи, ако искаме да регистираме имота като „апартамент за гости“, трябва да имаме съгласието поне на 51% от собствениците в сградата, в която е апартамента ни. Имам поглед върху тази ситуация чрез колеги хостове и от информационния поток на фейсбук групите на хостове в България. До момента няма особени проблеми за вземането на това съгласие. Когато се обясни на съседите за какво става дума (както посочвам по-горе), нещата намират позитивен изход за нас.

Как да оформим този документ?

Първо, трябва да сме наясно колко са собствениците в сградата, второ – в документа трябва да имаме съгласието на 51% от собствениците да отдаваме апартамента си на краткосрочен наем при категоризация „апартамент за гости“.

Примерен вариант на текста на документа е посочен по-долу:

Заглавие: Декларация – съгласие

Долуподписаният/ата __________________________ [нашите три имена], с ЕГН ________________ [нашето ЕГН], собственик/наемател [ако сме наематели, описваме договора ни за наем, вкл. от коя дата] на апартамент, находящ се в ___________________________________________________________ [описва се местоположението на апартамента по нотариален акт],

Декларирам, че към днешна дата в сградата има ___ [брой собственици, които вземаме от домоуправителя] собственици на имоти. Данните са предоставени от домоуправителя на сградата, г-н/г-жа ______________ [три имена на домоуправителя].

По-долу прилагам списък с подписи и съгласие на ___ [брой собственици] лица, представляващи _____ [какъв процент] от собствениците в сградата на описания по-горе апартамент. Съгласно чл. 129, ал. 2, т. 2, буква в) от Закона за туризма описаните по-долу собственици са предоставили своето съгласие да извършвам туристическа дейност в апартамента ми и същият да бъде категоризиран като „апартамент за гости“.

Дата: _______                                                            Подпис ___________

Грaд: _______                                                            [нашият подпис]

 

Подзаглавие: Списък на съседите – собственици на имоти в сградата

Чрез подписа си по-долу всеки от нас се съгласява _________________________________ [нашите три имена и ЕГН] да извършва туристическа дейност в апартамента си и същият да бъде категоризиран като „апартамент за гости“:

 

[Три имена, ЕГН и подпис на съседите – тук всеки може да добавя на ръка името си в списъка и с това документът ни завършва.]

…………………………………..

………………………………..…

…………………………………..

Съвет: Нека започнем попълването на списъка с тези, които са най-склонни да се подпишат. Това ще подейства положително на останалите и така по-лесно ще съберем повече подписи.

Текстът от Закона за туризма (към 28.11.2018 г.), който ни касае

Чл. 129.(Изм. – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) (1) Лицето, което ще извършва хотелиерство или ресторантьорство в места за настаняване и в заведения за хранене и развлечения, или упълномощено от него лице подава до съответния категоризиращ орган заявление-декларация за категоризиране. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

е) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

 1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

б) документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

в) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

(2) Лицето, което ще извършва настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости, или упълномощено от него лице подава до кмета на общината заявление-декларация по образец. Заявление-декларацията трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:

а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

б) обстоятелства, свързани с документите за собственост на обекта, в случаите, когато има налична информация в Агенцията по вписванията; в противен случай обстоятелствата се удостоверяват при проверка на място;

 1. към заявление-декларацията се прилагат:

а) копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

б) изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

в) документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“.

[i]Редът за категоризация представлява редакция на текст във фейсбук група за Airbnb хостове в България, публикуван от член на групата, минал през тази процедура.