Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Още малко за пълномощното. За какво да внимавам?*

Автор:
Още малко за пълномощното. За какво да внимавам?*

Особености:

 • Представителят трябва да обяви изрично или чрез своите действия да направи ясен факта, че той извършва определените действия като мой представител.
  В противен случай последниците биха настъпили за него, а не за мен.
 • Аз отговарям за действията на представителя, включително за неизпълнение на задължение, поето при сключен от него договор от мое име.
 • Представителят няма задължения да извършва определените действия в пълномощното, това е само негово право. Те са за моя сметка, в мой интерес и в рамките на представителната власт, която аз съм му дал. Той трябва да ме уведоми за извършеното действие.
 • Мога и сам да извърша сделките, за които вече имам пълномощник.
 • Действията, които са ми забранени, са също забранени и за пълномощника ми.
 • Само ако съм се съгласил изрично и писмено за това, представителят може да сключва сделки със себе си или друго, представлявано от него лице.
 • При осъществяване на права върху недвижим имот, съгласието ми трябва да е писмено в изрично пълномощно с нотариално заверка на подписа и съдържанието, извършени едновременно. Изрично пълномощно е необходимо за разпореждане с недвижим имот – т.е. продажба, замяна, ипотекиране, прехвърляне, дарение.
 • Пълномощникът не може да се договаря в моя вреда. Такава сделка не поражда правни действия за мен.

Какво се случва със сделките, за които пълномощникът не е имал права?

Ако някой е сключил от мое име договор, но не е разполагал с представителна власт, аз мога да потвърдя тази сделка след узнаването й от мен. За потвърждаването се изисква същата форма, която е предвидена за упълномощаването за извършване на правното действие.

Ако не се съглася и не я потвърдя, то тази сделка не поражда желаните правни последици.

Прекратяване на упълномощаването.

 • при смърт или поставяне под запрещение на мен или на представителя (за юридическо лице с прекратяването му);
 • при невъзможност сделката, за която съм упълномощил някого, да бъде извършена (Магазинът на известна марка съвременни телекомуникационни устройства е ограбен, преди стоката в него да бъде продадена от пълномощника);
 • чрез оттегляне на пълномощното – ако изрично оттегля пълномощното си, заявявайки пред пълномощника ми и третите лица, с които пълномощникът се договаря, че вече не ме представлява; или пък си взема обратно писменото пълномощно;
 • отказ от упълномощаването – когато пълномощникът ми откаже да ме преставлява. Отказът е валиден, ако стигне до мен и отново до третите лица.
 • с осъществяване на правното действие, за което е издадено пълномощното – ако сам я осъществя, то логично е представителството да се прекрати;
 • с изтичане на срока или условието, ако такива има;
 • когато представителството е съвместно, то с оттеглянето/отказа на един, отпада и възможността на останалите упълномощени, докато не променя техните пълномощни или просто заместя отказалия се с друг.

Прекратяването на пълномощното не засяга третите добросъвестни лица, които са договаряли с пълномощника. Под “добросъвестност” се разбира незнанието на същите, че сключват договора с лице, което вече няма правото да ме представлява.

След отпаднало пълномощно, ако бившият пълномощник продължи да извършва действия от мое име – те не ме обвързват. Ако изрично се съглася, след като науча за тях, тогава те биха породили действие.

Доказването пред съда на прекратяването на пълномощното може да бъде проблем. Прекратяването на представителната власт става в момента, в който моята воля за прекратяване на упълномощаването достигне до пълномощника. В случай че пълномощникът ми има намерение да злоупотреби с доверието, което съм му гласувал, и използва копия на пълномощното, които си е направил, може да ми създаде главоболия при доказване на точния момент на прекратяване на упълномощаването. Затова вземането на документа, който материализира пълномощното не винаги ми гарантира липса на проблеми.

Устното прекратяване на пълномощното е почти невъзможно да се докаже. Това важи с особена сила за случаите, в които пълномощникът може да преговаря с неограничен кръг лица за сключване на правни сделки от името на упълномощителя. В този случай пълномощникът може да реши да злоупотреби и след като е наясно, че не разполага с представителна власт, да продължи да сключва сделки, които ми вредят. Аз не зная кои са третите добросъвестни лица, а трябва да докажа пред тях по безспорен начин момента, от който съм прекратил пълномощното. Това става най-често с нотариална покана. В нея официално и сигурно уведомявам, че прекратявам представителната власт, създадена с конкретното пълномощно (което се описва детайлно в самата покана). От момента на връчване на тази нотариална покана, имам сигурно доказателство за прекратяването на пълномощното.

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Йоана Мирчева

 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите
  чл.9 – относно свободата на договаряне и нейните граници;
  чл.36 – относно последиците от действията на представителя;
  чл.39 – относно обема на представителната власт на представителя;
  чл.40 – относно ефекта от извършването на действия, увреждащи представляваното лице;
  § Семеен кодекс
  чл. 6 ал.4
  – относно придобиване на пълна дееспособност на 16-годишните

  § Гражданско процесуален кодекс
  чл.30
  – относно представителството на юридически лица и общини;
  чл.32 – относно представителството в съдебните процеси;
  § Закон за лицата и семейството
  чл.2
  – относно способността на пълнолетните придобиват права и да се задължават самостоятелно;
  чл.4 – осносно извършването на правни действия на непълнолетните;

  § Гражданско право. Обща част. Мария Павлова.

  § Гражданско право. Обща част. Симеон Тасев, Методи Марков.


Чрез Advokatami може да индивидуализираш:


Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии