Как да променя настоящия си адрес?

Нося със себе си:

 1. Документ за самоличност.
 2. Документ за собственост върху имота или Договор за ползване на имота за жилищни нужди (договор за наем например);
 3. Декларация по чл. 92. ал.3 от ЗГР с нотариално заверени подписи на собствениците на апартамента. Нотариалната заверка не е необходима, ако съответната декларация е подадена лично от собственика на апартамента.

Как?

1. Отивам в общината/кметството в избраното от мен ново населено място или район.

2. Закупувам си на място и попълвам лично документите и ги предавам в съответното гише. Може и друг да го направо вместо мен, но трябва да съм го упълномощил предварително с нотариално заверено пълномощно или да съм му дал нотариално заверена декларация. Документите, които трябва да се прададат са: 

 • Заявление за изпълнение на услугата;
 • Заявление за смяна на настоящ адрес.

3. При поискване, показвам и/или предавам съответните предварително подготвени от мен документи.

При промяна на настоящия адрес съм длъжен да заявя това в срок от 30 дни пред кмета на общината, района, кметството или на определени от тях длъжностни лица, където живея, иначе ме грози глоба от 50 до 300 лв.

Всички образци мога да закупя от съответното място в общините.

Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен или настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от два пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. Ако жилището обитаваме само роднини, е възможно броят на лицата да надвиши три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават това жилище.

Ако живея в чужбина, мога да заявя български постоянен и настоящ адрес в консулските служби на съответната държава.

Актуализира: Велимира Бакалова

 • Източници

  § Закон за гражданската регистрация
  чл.92 – относно документите, нужни за осъществяване на адресна регистрация
  чл.93 – какво е “постоянен адрес”
  чл.94 – какво е “настоящ адрес”
  чл.95 – относно смяната на постоянен адрес
  чл.96 – относно смяната на настоящ адрес
  чл.97 – относно възможните места за заявяване на настоящ и постоянен адрес
  чл.99 – относно 30 дневния срок за заявяване на промяната на настоящия адрес
  чл.99а – относно максималния брой на живущите в едно жилище