Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да се справим с шумните съседи?

Автор:
Как да се справим с шумните съседи?

За справяне с шума в етажната собственост мога да приложа няколко подхода, които би трябвало да имат успех. Това зависи и от самите съседи, доколко комуникативни са.

 1. Мога да опитам да се разбера със съседа. Ако това не стане, мога да се позова на правилника за вътрешния ред в етажната собственост и да се обърна към управителя, който следи за неговото спазване. Двамата заедно отиваме при съседа. Има вариант да постигнем съгласие. Ако това не стане, управителят съставя протокол за констатираното нарушение, който се подписва от него и от двама съседи. Но и управителят на етажната собственост не е “светец”. Ако той вдига шум и ми пречи, безпомощен ли съм аз? Не, в този случай трябва да се обърна към контрольора, който поема неговите функции. Констативният протокол съдържа данни за съседа-нарушител, описание времето и датата на извършване на нарушението. Съставят се три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. 

Наказанието, което може да накара съседа да се замисли дали пак ще вдига шум, е глоба от 50 до 150 лв. Процедурата: След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация. Тя съставя акт за установяване на нарушението. Въз основа на него кметът/оправомощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление.

2. Ако на територията на моята община има действаща наредба за опазване на обществения ред мога да се позова на нея. А процедурата за налагане на наказание е аналогична.

Например Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община предвижда наказание от 100 до 2 500 лв., в зависимост от нарушенията. Разбира се, за нарушаване на правилата за шума в жилищната сграда наказанието ще е далеч под максималния размер. В маловажни случаи на нарушителя се издава квитанция на стойност до 10 лв., ако той не оспорва нарушението. 

Важно! Безспорно най-ефективният, но и най-краен начин за справяне  с шумните съседи е да се обърна към органите на реда на телефон 112, без да е необходимо преди това да съм опитал горните варианти. При пристигането си на място полицаите могат да предупредят устно или да съставят предупредителен протокол на съседа, че е запознат със забраната да се нарушава обществения ред като се вдига шум в определени часове. Протоколът се съставя в присъствието на поне един свидетел и се подписва от него, полицая и съседа. При отказ на съседа да подпише, това се удостоверява с подпис на свидетеля. Ако съседът продължи да вдига шум, ще последва съставянето на акт за нарушение.

Това е, разбрах каква е процедурата. Няма повече да търпя шума на съседа. Ще го накарам да си “плати” за безсънните ми нощи.

Актуализира: Виктория Пенчева

 • Източници

  §Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС):

  чл. 6, т. 4 – относно задълженията на собствениците в етажната собствеост;

  чл. 11, ал. 1, т. 1 и ал. 3 във вр. с чл. 17, ал. 3 – относно приемането на правилник за вътрешния ред от Общото събрание на ЕС;

  чл. 23, т. 2 – относно правомощията на управителния съвет (управителя);

  чл. 55 – относно предвидените наказания;

  чл. 57 – относно процедурата за налагане на наказания;

  §Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

  чл. 21, ал. 2 – относно компетентността на общинския съвет да издава наредби;

  §Закон за МВР (ЗМВР):

  чл. 65 – относно правомощията на полицейските органи.

  §Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на Столична голяма община:

  чл. 3, ал. 1 и 2 – относно задълженията на съседите;

  §Примерен правилник за реда в етажната собственост, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството

  Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

  чл. 39 –  относно маловажни случаи.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове