Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Автор:
Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Важно! Не е необходимо участието на останалите съсобственици в процедурата по получаване на удостоверение за данъчна оценка, поради което не е необходимо да представям пълномощни или други документи, с които да доказвам съгласието или участието на останалите съсобственици в тази процедура.

Важно! Трябва да имам предвид, че удостоверение, издадено до 30 юни, е валидно до тази дата, но ако удостоверението е издадено след 30 юни, неговата валидност е до края на годината, в която е издадено. При всички случаи, когато данъчните задължения за имота са заплатени в пълен размер и това е отбелязано в удостоверението, неговата валидност е до края на годината, през която е издадено.

Поради характера на административната услуга за издаване на удостоверение за данъчна оценка – тя се предоставя от администрацията на съответната община, в която се намира недвижимият имот, размерът на дължимите такси се определя от общинския на съвет на тази община. Затова е необходимо да проверя в сайта на съответната община или на място, при служителите от общинската администрация, за размера на дължимите суми. В Столична община за издаване на удостоверение за данъчна оценка се дължи такса в размер на 17 лв.

Срокът, в който общинската администрация трябва да ми издаде удостоверението за данъчна оценка, е 2 седмици от подаване на заявлението и останалите необходими документи. За удостоверения, издавани от Столична община, срокът е 7-дневен, считано от датата на подаване на заявлението (вж. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община).

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

В случай че общинската администрация отказва да издаде необходимото удостоверение за данъчна оценка, а всички документи, които съм подал, са изрядни, мога да подам сигнал за нарушение до ръководителя на звеното за местни приходи на общината или направо пред съответния административен съд.

 • Източници

  §  Данъчноосигурителен процсеуален кодекс (ДОПК):

  Чл. 264, ал. 1 и 4, ДОПК – относно задължението за предоставяне на удостоверение за наличие на неплатени данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

  Чл. 92, ал. 1, ДОПК и чл. 95, ал. 1, ДОПК – относно обжалването по административен и съдебен ред на откази на администрацията за изпълнение на техни задължения.

  §  Закон за местните данъци и такси:

  Чл. 10, ЗМДТ – относно недвижимите имоти, които се облагат с данъци по смисъла на ЗМДТ;

  Чл. 14 и сл., ЗМДТ – относно декларацията за придобиване на недвижим имот, която следва да се подаде в общинска администрация по местонахождението на недвижимия имот в двумесечен срок от придобиване на правото на собственост или друго вещно право;

  Чл. 19 и сл., ЗМДТ – относно реда и органите, които определят данъчната оценка на недвижимите имоти;

  Чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 на ПЗР на Закона за местните данъци и такси;

  § Закон за нотариусите и нотариалната дейност:

  чл. 96, ал. 1 и 3 ЗННД относно начина на изчисляване на нотариалните такси;

  Закон за нотариусите и нотариалната дейност:

  чл. 96, ал. 1 и 3 ЗННД относно начина на изчисляване на нотариалните такси;

  § Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии