Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Автор:
Как да получа удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот?

Важно! Не е необходимо участието на останалите съсобственици в процедурата по получаване на удостоверение за данъчна оценка, поради което не е необходимо да представям пълномощни или други документи, с които да доказвам съгласието или участието на останалите съсобственици в тази процедура.

Важно! Трябва да имам предвид, че удостоверение, издадено до 30 юни, е валидно до тази дата, но ако удостоверението е издадено след 30 юни, неговата валидност е до края на годината, в която е издадено. При всички случаи, когато данъчните задължения за имота са заплатени в пълен размер и това е отбелязано в удостоверението, неговата валидност е до края на годината, през която е издадено.

Поради характера на административната услуга за издаване на удостоверение за данъчна оценка – тя се предоставя от администрацията на съответната община, в която се намира недвижимият имот, размерът на дължимите такси се определя от общинския на съвет на тази община. Затова е необходимо да проверя в сайта на съответната община или на място, при служителите от общинската администрация, за размера на дължимите суми. В Столична община за издаване на удостоверение за данъчна оценка се дължи такса в размер на 17 лв.

Срокът, в който общинската администрация трябва да ми издаде удостоверението за данъчна оценка, е 2 седмици от подаване на заявлението и останалите необходими документи. За удостоверения, издавани от Столична община, срокът е 7-дневен, считано от датата на подаване на заявлението (вж. Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община).

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

В случай че общинската администрация отказва да издаде необходимото удостоверение за данъчна оценка, а всички документи, които съм подал, са изрядни, мога да подам сигнал за нарушение до ръководителя на звеното за местни приходи на общината или направо пред съответния административен съд.

 • Източници

  §  Данъчноосигурителен процсеуален кодекс (ДОПК):

  Чл. 264, ал. 1 и 4, ДОПК – относно задължението за предоставяне на удостоверение за наличие на неплатени данъци, мита и задължителни осигурителни вноски.

  Чл. 92, ал. 1, ДОПК и чл. 95, ал. 1, ДОПК – относно обжалването по административен и съдебен ред на откази на администрацията за изпълнение на техни задължения.

  §  Закон за местните данъци и такси:

  Чл. 10, ЗМДТ – относно недвижимите имоти, които се облагат с данъци по смисъла на ЗМДТ;

  Чл. 14 и сл., ЗМДТ – относно декларацията за придобиване на недвижим имот, която следва да се подаде в общинска администрация по местонахождението на недвижимия имот в двумесечен срок от придобиване на правото на собственост или друго вещно право;

  Чл. 19 и сл., ЗМДТ – относно реда и органите, които определят данъчната оценка на недвижимите имоти;

  Чл. 3, ал. 2 от Приложение № 2 на ПЗР на Закона за местните данъци и такси;

  § Закон за нотариусите и нотариалната дейност:

  чл. 96, ал. 1 и 3 ЗННД относно начина на изчисляване на нотариалните такси;

  Закон за нотариусите и нотариалната дейност:

  чл. 96, ал. 1 и 3 ЗННД относно начина на изчисляване на нотариалните такси;

  § Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от столична община.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове