Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Проверка на лични документи*

Автор:
Проверка на лични документи*

2. Съществуват случаи, посочени в закона, когато проверката на личните ми документи може да се извърши и от други органи и лица. Така например контролът за спазване на пропусквателния режим в обекти на Министерството на отбраната и Българската армия се осъществява от „Военна полиция”.  „Военна полиция” осъществява правомощията си спрямо мен и в случай че:

 • съм военнослужещ или цивилен служител от Министерство на отбраната или от Българската армия;
 • съм съучастник  в престъпление на лице от гореспоменатата категория;
 • подготвям, извършвам или съм извършил престъпление или друго правонарушение на територията на обекти на Министерство на отбраната или Българската армия и др.

В тези случаи мога да бъда призован писмено , за да бъде извършена проверка за установяване на самоличността ми чрез представяне на личните ми документи.  Подобно на органите на МВР, органите на „Военна полиция” също  се легитимират със служебна карта.

3. При влизане или излизане от охраняван частен обект (зала, стадион, дискотека и др.) охранителите изискват от мен спазването на установения пропусквателен режим, като могат да проверят личните ми документи. Проверката трябва да се извърши по начин, който не уронва честта и достойнството ми. Трябва да се отбележи, че частната охранителна дейност се извършва само след получаване на лиценз. При упражняване на дейността си частните охранители носят лична идентификационна карта със снимка, отличителен знак и униформено облекло.

4. Проверка на лични документи извършват и служителите на Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието при организирането и осъществяването на охраната на съдебните сгради.

5. И не на последно място – право на проверка на личните ми документи (отново с цел установяване на самоличността ми) имат контролните органи от Център за градска мобилност – гр. София. Те черпят това тяхно правомощие от Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Ако при констатирано нарушение откажа да закупя карта за еднократно пътуване (40 лв), продавана от контрольор, съм длъжен да сляза от превозното средство и да предоставя на контролните органи лична карта за съставяне на акт за административно нарушение.

Какво се случва, ако не представя личните си документи?

В случай че не представя личните си документи на полицията (длъжностните лица по т.1) и не може да се установи самоличността ми чрез сведения на други лица с установена вече самоличност, мога да бъда задържан, но за не повече от 24 часа (вж. “Арестуваха ме. Какви са правата ми?”). Ако не изпълня разпорежданията на полицейския орган, които са направени в изпълнение на функциите му, мога да бъда наказан с глоба от 100 до 500 лв.

NB! За проверка на шофьор на МПС – вж.  “Правата ми при проверка от пътна полиция”.

Графиките са изработени от smartigraphs.com.

Проверка на лични документи_Инфографик

* От рубриката ни “Стани автор”.

 • Източници

  Закон за българските лични документи (ЗБЛД):

  чл. 1 ЗБЛД – относно понятие и реда на издаване на лични документи;

  чл. 6 ЗБЛД – относно задължението на гражданите да представят личните си документи пред компетентните длъжностни лица;

  чл. 80 т. 5 ЗБЛД – относно глобата в случай на неизпълнение на задължението за представяне на лични документи пред компетентните длъжностни лица;

  Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

  чл. 70 ЗМВР – относно правото на полицейските служители да изискат документи за самоличност;
  чл. 72 ЗМВР – относно правото на задържане за 24 часа;

  чл. 257 ЗМВР – относно глобата за лице, което не изпълни нареждане на полицейски служител;

  Закон за Военната полиция (ЗВП):

  чл. 2 ЗВП – относно правото на “Военна полиция” да изиска документите ми за самоличност;
  чл.11 ЗВП – относно лицата, спрямо които “Военна полиция” осъществява своите правомощия;

  чл. 12 ЗВП – относно възможността за писмено призоваване за установяване на самоличността;

  Закон за Частната охранителна дейност (ЗЧОД):

  чл. 2 ал. 3 ЧОХД – относно лицензионния контрол върху дейсността по ЗЧОХД;

  чл. 29 ЗЧОХД – относно отличителните знаци и облеклото на служителите по ЗЧОХД;

  чл. 30 ал. 1 т.1 – относно правото на служителите по ЗЧОХД да изискат документи за самоличност;

  Закон за Съдебната власт (ЗСВ):

  чл. 393 ЗСВ – относно правото на служителите на ГД “Охрана” да изискват лични документи;

  Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на столична община

   чл. 18, б. „в“  – относно правото на контролните органи да изискат лични документи, в случай на констатирано нарушение в градския транспорт в Столична община;

  § Наредба № 8121з-1010 от 24 август 2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи;

  Инструкция за вида, издаването, ползването, подмяната, отчета и съхраняването на служебните документи за самоличност на служителите от Министерството на вътрешните работи и на  картите и пропуските издавани на държавни служители от други ведомства;

  Наредба № н-30 от 23 ноември 2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове