Като прокурист, по силата на закона, имам право да извършвам всички действия и сделки, свързани с упражняване на търговското занятие – да представлявам търговеца (да сключвам договори за продажба, замяна, наем, заем, застраховки, предявяване на искове и възражение и др.), да упълномощавам други лица за извършването на определени действия.

Ограничения на прокурата

Нямам право да променям индивидуалните белези на търговеца. Също така и да подавам молба за откриване на производство по несъстоятелност – тук трябва да уведомя търговеца в 7 дневен срок. Нямам право  и да отчуждавам и да обременявам с тежести недвижими имоти собственост на търговеца  (например да ипотекирам апартамент, който е негова собственост), освен ако не съм специално упълномощен. Специалното упълномощаване не означава, че непременно трябва да ми бъде издадено отделно пълномощно, а може да се съдържа още в учредяването на самата прокура, като в нея търговецът изрично ще посочи, че ми предоставя правото да се разпореждам с определени недвижими имоти, собственост на дружеството. Упълномощаването може да бъде ограничено само за дейността на отделен клон. Други ограничения нямат действие по отношение на трети лица.

Прекратяване на прокурата:

Аз ще спра да бъда прокурист в следните ситуации:

 1. Оттегляне на пълномощното от търговеца, който представлявам;.
 2. Лицето, което представлявам, изгуби качеството си на търговец;
 3. Търговецът фалира;
 4. Със смъртта или поставянето ми под запрещение;
 5. При мой отказ.
 6. По взаимно съгласие.
 7. С изтичане на уговорения срок (прокурата може да бъде и срочна, като това обстоятелство също се вписва в търговския регистър).

NB! При всяко едно положение прекратяването на прокурата ми трябва да бъде заявено в Търговския регистър и едва след този момент то ще може да се противопостави на трети лица. Казано по друг начин, Търговският регистър е публичен – това е един вид защита за лицата, които договарят с мен, а и за самия търговец. Възможно е, лице което вече няма качеството на прокурист да продължи да се представя за такъв, като това може да доведе до много злоупотреби.

Актуализира: Елвира Димитрова

 • Източници

  Търговски закон :

  чл. 21, ал. 1 и 2 – относно фигурата на прокуриста и упълномощаването му;

  чл. 22 – относно правомощията на прокуриста;

  чл. 23 – относно отношенията между търговеца и прокуриста;

  чл. 24 – действие на упълномощаването по отношение на трети лица;

  чл. 25 – относно прекратяването на прокурата.

  Коментар на търговския закон – автор  Огнян Герджиков, второ основно преработено издание