Съдържание на жалбата:

 • съда,  до който я подавам;
 • административнонаказателния орган, чрез който я подавм;
 • трите ми имена, ЕГН и адрес;
 • посочвам номера и датата на наказателното постановление, което ще обжалвам;
 • кратко описание и доказателства на обстоятелствата, на които се позовавам;
 • моето искане да бъде отменено или изменено наказателното постановление;
 • подпис.

В производството пред районния съд по обжалване на наказателни постановления по ЗАНН не се заплаща държавна такса.

4. Районният съд разглежда жалбата и насрочва дело в открито заседание, като ме уведомява за това с призовка (ако своевременно сменя адреса си, посочен в жалбата, е препоръчително да информирам съда, защото може да присъди и неприсъствено решение, без да присъствам на съдебното заседание). Съдът дава ход на делото и в случай, че не бъда намерен на посочения от мен адрес в жалбата. За да избегна възможността да не бъда призован е добре периодично да проверявам в съда, до който съм подал жалбата, дали ми е насрочено дело.

5. Районният съд  в състав само от един съдия разглежда делото и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или да отмени наказателното постановление.

 • Ако не съм доволен и от решението на районния съд, мога да го обжалвам пред административен съд (последна инстанция);
 • срокът за подаване на жалбата е 14 дни от деня, когато ми е съобщено решението на районния съд;
 • жалбата подавам чрез районния съд, който е издал решението;
 • решението на административния съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

И накрая, въпреки че вече знам каква е процедурата, е силно препоръчително да си наема адвокат, с чиято правна помощ ще имам значително по-големи шансове за успех. Важно е да знам, че в това производство пред районен съд няма да ми се присъдят разноските по делото, независимо дали наказателното постановление е отменено или не.

Ако искам да получа разноските по делото пред мен има открит друг път. Мога да подам иск срещу органа, който е издал наказателното постановление. С него претендирам обезщетение за вредите, т.е. разноските, които са настъпили в резултат на незаконосъобразното наказателно постановление. Този иск мога да подам пред съда, в чийто район съм била увредена или по моя настоящ адрес. Тук вече дължа държавна такса от 10 лв.

Актуализира: Стела Парушева

 • Източници

  § Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  чл. 146 от АПК – относно основанията за обжалване;

  чл.150 от АПК – относно съдържанието на жалбата;

  чл. 152, ал. 1 от АПК – относно подаване на жалба до административния орган;

  чл. 151, ал. 3 от АПК – относно заплащането на държавна такса;

  чл. 211, ал. 1 от АПК – относно обжалване на съдебното решение;

  чл. 223 от АПК – относно необжалването на съденото решение.

  Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН):

  чл. 53, ал. 1 от ЗАНН – относно издаването на наказателно постановление;

  чл. 59 и 60 от ЗАНН – относно срока и адресирането на жалбата за обжалване на наказателното постановление;

  чл.  61 от ЗАНН – относно призоваване на лицата по делото;

  чл. 63, ал. 1 от ЗАНН– относно разглеждането на делото от Районния съд.

  § Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

  чл. 190, ал. 1 от НПК – относно присъждане на разноските по делото.

  Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

  чл. 1 ЗОДОВ – относно отговорността на администрацията

  чл. 7 ЗОДОВ – относно местната подсъдност

  Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009 г. на ВАС – относно присъждане на разноските по делото.

  § Тълкувателно постановление  № 2/2014 от  19.05.2015 на ВАС и ОСГК на ВКС – относно реда за търсене на разноските