Освен, че трябва да отговаряме на тези условия, аз и партньорът ми, трябва да удостоверим, че за сключването на брака ни не съществуват пречки. Ако сключим брака в България, моят съпруг/а трябва да удостовери пред длъжностното лице по гражданското състояние у нас, че:

 • отечественото му право признава нашия брак.
 • по неговото отечествено право няма пречки за сключването на брака.

Важно! Ако неговото/нейното отечествено право установява пречка за сключване на брак, която по българското право е несъвместима със свободата за сключване на брак, напр. съгласие на родителите след заплащане на определена сума, тази пречка не се зачита и ние може да се оженим законно в България.

От своя страна аз, като български гражданин, за да сключа валидно брак:

 1. Не трябва да съм свързан/а с друг брак.
 2. Не трябва да съм поставен/а или да има причини да бъда поставен/а под пълно запрещение.
 3. Да страдам от болест, създаваща опасност за брачния ми партньор или за нашето поколение и партньорът ми не знае това.

Документи за сключване на брак с чужденец

Няма пречки аз и любимият човек да сключим граждански брак нито по неговото, нито по моето отечествено право. Носещи се на крилете на любовта се упътваме към длъжностното лице по гражданско състояние. Какви документи следва да представим?

 • документ за самоличност;
 • документ от държавата, чийто гражданин е партньорът ми, който удостоверява, че няма законови пречки той/тя да встъпи в брак, и че този брак ще бъде признат и там;
 • бракоразводно решение или смъртен акт, ако някой от нас е бил обвързан в предишен брак;
 • медицинско свидетелство, че липсват заболявания, които представляват пречка за встъпване в брак, издадено в България и заверено от здравно заведение, валидно 30 дни от датата на издаване.

Автори:
Ани Колева
Лиляна Попова

 • Източници

  Кодекс на международното частно право:

  Чл. 75 КМЧП – относно формата на брака

  Чл. 76 КМЧП – относно условията за сключване на брака

  Чл. 77 КМЧП – относно липсата на пречки за сключване на брак

  Семеен кодекс:

  Чл. 4 СК – относно гражданския брак

  Чл. 6 СК – относно възрастта за сключване на брак

  Чл. 7 СК – относно пречките за сключване на брак