Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Условия и необходими документи за кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище

Автор:
Условия и необходими документи за кандидатстване за настаняване под наем в общинско жилище

Отивам в общината по настоящия ми адрес и подавам следните документи:

1. Документи, който съдържат данни за мен и членовете на моето семейство. Тези документи съм си извадил предварително и ги нося със себе си в общината:

 • удостоверения от Адресна служба на МВР;
 • удостоверения от Службата по вписванията за извършени сделки с имоти на територията на общината, а при необходимост и от други населени места;
 • удостоверения от Данъчна служба за декларирани имоти;
 • служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации;
 • копия от договори за наем, в случай че живея под наем;
 • копие от решение на ТЕЛК, ако имам такова.

2. Заявление по образец*, което попълвам на място в общината.

3. Декларация по образец*. В декларацията попълвам данни относно:

 • самоличността ми и тази на членовете на моето семейство;
 • вида, размера, собствеността и продължителността на фактическото обитаване на имота, в който живеем в момента;
 • сделки с недвижими имоти, ако сме извършвали такива;
 • имуществото, което притежаваме;

NB! Ако имам автомобил или селскостопански съоръжения като трактор, комбайн или друго е необходимо да приложим документи, който удостоверяват застрахователната им стойност. Такъв документ може да ми издаде фирмата, в която съм застраховал колата си или селскостопанското съоръжение.

 • общия годишен доход на мен и на членовете на семейството ми;
 • наличие на данни за предишни картотеки;
 • наличие на обстоятелства по принудително извеждане от общинско жилище;
 • данни за подавани други заявления по различен настоящ адрес;

Важно! Декларацията се подписва от всички пълнолетни членове на семейството пред служител на районната администрация или пред нотариус.

Направих всичко необходимо, за да получа общинско жилище, но все още не съм настанен. Каква е причината?

След като подам документите до кмета на общината, те се разглеждат от постоянно действаща комисия за картотекиране на заявителите. Подадените заявления се разглеждат от комисията в двумесечен срок от постъпването им и тя взема решение за включване или отказ за включване в картотеката.

Семействата, които отговарят на условията се подреждат по групи в зависимост от степента на жилищната им нужда. Поредността при настаняване в общинско жилище зависи според поставянето в съответна група:

 1. семейства, които следва да освободят заеманите от тях жилища, собствеността върху които е възстановена на първоначалните собственици, от които е била отчуждена в периода 1945 -1989 г.;
 2. семейства, който ползват не по-малко от 1 година за жилища нежилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и други;
 3. временно настанените от общината в резервни жилища, дома за временно настаняване на бездомни хора или други социални домове;
 4. живеещи въз основа на свободно договаряне т.е. живеещи под наем в не общинско жилище;
 5. лица, които живеят в помещение, което не отговаря на жилищните им нужди, тъй като е твърде тясно.

Например, ако аз съм лице от група 3), т.е. живея в дома за временно настаняване, е необходимо да изчакам докато лицата от групи 1) и 2) бъдат настанени преди мен.

Колко струва да живея под наем в общинско жилище?

Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв. м. полезна площ. Цената трябва да бъде съобразена с  мястото, където се намира жилището, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качествата на околната среда. Мога да получа по-конкретна информация относно размера на наема в администрацията на общината, в която кандидатствам. На територията на Столична община, следва да попитам за цената в съответната районна администрация, тъй като фактическата наемна цена се определя от кметовете на райони.

Образци:

*Приложените в Правото (статията) образци са кандидатстване на територията на Столична община.

Заявление и декларация за кандидатстване за общинско жилище на територията на Столична община

 • Източници

  § Закон за общинската собственост (ЗОС):

  чл. 42, ал. 1 ЗОС – относно понятието общинско жилище;

  § Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община (НРУУРОЖТСО):

  чл. 5, ал. 1 НРУУРОЖТСО – относно условията за кандидатстване за общинско жилище;

  чл. 5, ал. 3 НРУУРОЖТСО – относно документите, които трябва да се приложат при кандидатстване за общинско жилище;

  чл. 5, ал. 4 НРУУРОЖТСО – относно прилагаге на удостоверение на автомобил или селскостопанско съоръжение;

  чл. 6, ал. 1 НРУУРОЖТСО – относно заявлението, което трябва да се подаде в общината;

  чл. 6, ал. 2 НРУУРОЖТСО – относно декларацията, която трябва да се подаде в общината;

  чл. 6, ал. 5,  НРУУРОЖТСО – относно подписването на декларацията от всички пълнолетни челенове на семейството;

  чл. 8, ал. 1 НРУУРОЖТСО – относно критериите за класиране на семействата за общинско жилище;

  чл. 10, ал.1 НРУУРОЖТСО – относно разглеждане на заявленията за кандидатстване от комисия, назначена от кмета на общината;

  чл. 10, ал.2 НРУУРОЖТСО – относно разглеждане на заявленията за кандидатстване от комисията в двумесечен срок;

  чл. 17 НРУУРОЖТСО относно понятието нужди на семейството;

  чл. 57 НРУУРОЖТСО – относно наемната цена;

  § Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Варна

  чл. 4 ал.1. т.6 – относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

  § Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажбата им, приета от Общински съвет – Пловдив

  чл. 7, ал. 1, т. 9 – относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

  § Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища,  приета с решение на Общински съвет – Бургас

  чл. 4, ал. 1, т. 10 – относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

  § Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, приета от Общински съвет – Русе

  чл. 3, ал. 1, т.7 – относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

  § Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, приета от Общински съвет – Червен бряг

  чл. 15, ал. 1, т. 5 – относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

  § Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Дупница

  чл. 5, ал. 2, т.1 – относно продължителността на периода, в който едно лице трябва да има без прекъсване адресна регистрация на територията на общината, за да може да кандидатства за общинско жилище;

  § Столичен общински съвет;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Моника Дилова

Моника Дилова

автор

Студент по право – 5-ти курс в Нов български университет. Републикански шампион по шах за девойки, участник в международно състезание по решаване на казуси Vis Williеm. Обичам да пиша, обичам и правото. Харесва ми да съм част от „Правата ми“, защото имам възможност да пиша по-различен начин за право. Иска ми се повече хора да повярват, че правото и държавността правят живота по-лесен и по-подреден, че законите се създават, за да служат на хората, а не да ги ограничават.

Свързани статии