Имам право на целева помощ за:

 • помощни средства – Помощта се отпуска за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, а пределните лимити за тези дейности са обособени в Заповед на Министъра на труда и социалната политика;
 • покупка и/ли приспособяване на лично моторно превозно средство – Тя е в размер на 1200.00 лв, ако средномесечният доход на член от семейството ми за последните 12 месеца е равен или по-нисък от 195.00 лв* (трикратния размер на гарантирания минимален доход). Този вид помощ мога да получа ако имам определена от ТЕЛК/НЕЛК над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; ако съм работещ или учащ, а също трябва и да не съм ползвал финансови облекчения за внос на лично моторно превозно средство;
 • внос на лично моторно превозно средство;
 • преустройство на жилище в размер до 600.00 лв – Мога да се възползвам от помощта, ако съм трайни увреждания с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, придвижвам се с инвалидна количка и средномесечният доход на член от семейството за последните 12 месеца е равен или по-нисък от 130.00 лв* (двукратния размер на гарантирания минимален доход);
 • ползване на жестономични услуги – Ако съм с увреден слух и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане имам право на целева помощ за ползване на жестомимични услуги до 10 часа годишно до 8.00 лв. на час при ползване услугите на държавна и/или общински администрации, здравни, образователни и културни институции;
 • придружител на лица с увредено зрение, лица със сляпо-глухота и лица със затруднения в придвижването – Ако съм с увредено зрение, имам сляпо-глухота или съм трудноподвижен, а също съм и с над 90 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, мога да получавам целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията ми в държавни, общински, образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения в размер 5.00 лв. на час;
 • придружител на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства – Ако имам интелектуални затруднения или психично разстройство и съм със 71 или над 71 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, а също и се нуждая от чужда помощ, ползвам целева помощ за придружител до 10 часа годишно при посещенията ми в държавни, общински, здравни, образователни и други институции и в размер 5.00 лв. на час.

Заявления за гореизброените целеви помощи по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

NB! Социалните помощи са освободени от данъци и такси.

Право на месечна добавка за социална интеграция

Добавката е предназначена за покриване на допълнителни разходи за:

 • транспортни услуги – В размер на 11.25 лв* (15 на сто от гарантирания минимален доход) ;
 • информационни и телекомуникационни услуги – В размер на 15.00 лв* (20 на сто от гарантирания минимален доход);
 • обучение – В размер на 15.00 лв* (20 на сто от гарантирания минимален доход);
 • балнеолечение и рехабилитационни услуги – В размер до 225.00 лв* (трикратния размер на гарантирания минимален доход), но не повече от действително направения разход съгласно представените документи;
 • диетично хранене и лекарствени продукти – В размер на 11.25 лв* (15 на сто от гарантирания минимален доход) ;
 • достъпна информация – В размер на 11.25 лв* (15 на сто от гарантирания минимален доход);
 • наем на общинско жилище на самотни лица;

Заявления за гореизброените месечни добавки по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Данъчни облекчения

 • данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност – Това данъчно облекчение мога да  ползвам, ако съм с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То ми дава възможност да намаля сумата от годишните данъчни основи със 7920.00 лв, включително за годината  на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • данъчно облекчение за трудовото ми възнаграждение – Това данъчно облекчение мога да  ползвам, ако съм с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То ми дава възможност да намаля сумата на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения с 660.00 лв, включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението. Трябва да приложа и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • данъчно облекчение за данъци върху имоти – Ако съм с намалена работоспособност над 50 на сто, данъкът, който дължа за имота, който е основното ми жилище, е със 75 на сто намаление;
 • данъчно облекчение за данък върху автомобил – Ако съм с намалена работоспособност над 50 на сто и автомобилът ми е с обем на двигателя до 2000 куб.м. и мощност до 117,64 кW или пък имам електрически автомобил, мотоциклет или мотопед, то аз съм освободен от плащането на данък за него;
 • данъчно облекчение за патентен данък – Ако съм с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ако извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност през цялата данъчна година и независимо дали съм едноличен търговец, то ползвам намаление на патентния данък в размер 50 на сто. Данъчното облекчение се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Ако съм навършил възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК или преди да ми бъде издадено, мога да ползвам данъчните облекчения пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

*Размерът на сумата е за 2018 г.

Актуализира: Магдалена Митева

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 217, ал. 1 – относно правото на обезщетение до изпълнение на предписанието за трудоустрояване;

  чл. 319 КТ – относно увеличения годишен отпуск;

  чл. 320, ал. 1 КТ – право на трудово възнаграждение;

  чл. 320, ал. 2 КТ – относно правото на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения при трудоустрояване;

  чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 – относно предварителната закрила при уволнение;

  чл. 333, ал. 2 КТ – относно предварителната закрила при уволнение;

  § Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл. 47, ал. 1 и ал. 3 КСО във вр-ка с чл. 320, ал. 2 КТ – относно правото на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения при трудоустрояване;

  чл. 54а, ал. 1 КСО – относно правото на обезщетение при безработица;

  чл. 68, ал, 1 КСО – относно правото на придобиван на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

  чл. 71 КСО – право на пенсия за инвалидност;

  чл. 72 КСО – относно кръга лица, имащи право на пенсия за инвалидност;

  чл. 74 КСО – право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

  чл. 74, ал. 1 и ал. 2 КСО – изисквания за получаване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;

  чл. 74, ал. 3 КСО – забрана за съвместяване на пенсия за инвалидност поради общо заболяване с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст;

  чл. 78 КСО – относно правото на пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест и условията за получаването й;

  чл. 90а КСО – право на социална пенсия за инвалидност;

  чл. 90а, ал. 1 и ал. 2 КСО – изисквания и размер на социалната пенсия за инвалидност;

  чл. 94, ал. 1 КСО – начален момент на получаване пенсия за инвалидност;

  чл. 96, ал. 1, т. 4 КСО – давност на пенсията за инвалидност;

  чл. 101, ал. 1, т. 1 и т. 2 КСО – относно забраната за съвместяване на различни видове пенсии;

  чл. 101, ал. 2 КСО – относно правото на получаване на повече от една пенсия за инвалидност;

  § Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):

  чл. 18, ал. 1 ЗДДФЛ – относно годишното данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност;

  чл. 23, ал. 1 ЗДДФЛ – необходими документи за ползване на данъчните облекчения;

  чл. 18, ал. 2 ЗДДФЛ – месечно данъчно облекчение за трудово възнаграждение;

  чл. 42, ал. 3, т. 1 ЗДДФЛ  – времеви период, който данъчното облекчение обхваща;

  § Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл. 25, ал. 2 ЗМДТ – данъчно облекчение за данъци върху имоти;

  чл. 58, ал. 1, т. 4 ЗМДТ – данъчно облекчение за данък върху автомобил;

  чл. 58, ал. 2 ЗМДТ – данъчно облекчение за данък върху електрически автомобил;

  чл. 61м, ал. 1, т. 2 ЗМДТ – данъчно облекчение за патентен данък;

  чл. 61м, ал. 2 ЗМДТ – срок на данъчното облекчение за патентен данък;

  § 20 ЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ – право на пожизнено ползване на данъчните облекчение;

  § Закон за здравното осигуряване (ЗЗО):

  чл. 37, ал. 4 ЗЗО – относно освобождаване от плащане на потребителска такса при личния лекар или лекар по дентална медицина;

  § Закон за висшето образование (ЗВО):

  чл. 68, ал. 3 б “г” ЗВО – относно облекчения прием на лица с увреждания;

  § Закон за движението по пътищата (ЗДвП):

  чл. 99а, ал. 1 ЗДвП – относно картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране;

  чл. 137а, ал. 2, т. 3 ЗДвП – относно освобождаване от ползване на обезопасителен колан;

  § Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП):

  чл. 14, ал. 1 ППЗСП  – относно правото на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища;

  чл. 14, ал. 2 ППЗСП – основание за изплащане на целевата помощ за наем на общински жилища;

  чл. 16, ал. 1 и 2 ППЗСП – право на месечна целева помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности;

  чл. 16а ППЗСП – относно еднократна помощ за издаване на лична карта;

  чл. 17, ал. 1 и 2 ППЗСП – относно еднократна помощ за разходи за лечение в чужбина;

  чл. 19, ал. 1 и 2 ППЗСП – относно безплатно пътуване два пъти в годината с железопътен транспорт;

  чл. 20, ал. 1 ППЗСП – условие за ползване на безплатното пътуване с железопътен транспорт;

  § 2 Преходни и заключителни разпоредби на ППЗСП – относно правото на ползване на целевите помощи пожизнено;

  § Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ):

  чл. 24 ППЗИХУ – право на добавка за социална интеграция;

  чл. 25, ал. 1 ППЗИХУ – право на месечна добавка за транспортни услуги;

  чл. 26, ал. 1 ППЗИХУ – право на месечна добавка за транспортни и телекомуникационни услуги;

  чл. 27, ал. 1 ППЗИХУ – право на месечна добавка за обучение;

  чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗИХУ – право на месечна добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги;

  чл. 29 ППЗИХУ – право на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти;

  чл. 30 ППЗИХУ  – право на месечна добавка за достъпна информация;

  чл. 31, ал. 1 ППЗИХУ – право на месечна добавка за наем на общинско жилище от самотни лица;

  чл. 39 ППЗИХУ – право на целева помощ за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия;

  чл. 48, ал. 1 и 2 ППЗИХУ – целева помощ за покупка и/ли приспособяване на лично моторно превозно средство, размер и условия за получаване;

  чл. 49 ППЗИХУ  – целева помощ за внос на лично моторно превозно средство;

  чл. 50, ал. 1 ППЗИХУ – целева помощ за преустройство на жилище;

  чл. 51, ал. 1 ППЗИХУ – целева помощ за ползване на жестомимични услуги;

  чл. 52, ал. 2 ППЗИХУ – целева помощ за придружител на лица с увредено зрение;

  чл. 53, ал. 1 ППЗИХУ – целева помощ за придружител на трудноподвижни лица;

  чл. 53а, ал. 1 ППЗИХУ – целева помощ за придружител на лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства;

  чл. 53б, ал. 1 ППЗИХУ – целева помощ за придружител на лица със сляпо-глухота;

  §ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2017 Г.за определяне на нов месечен размер на гарантирания минимален доход:

  член единствен, ал.1 – годишният размер на гарантирания минимален доход;

  § Наредба № Н-19 от 02.12.2008г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не и по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (Наредба №19):

  чл. 2, ал. 1 Наредба №19 – относно правото на безплатна годишна винетка;

  § 1 от ДР на Наредба №19 – относно правото на ползване на безплатна годишна винетка пожизнено;

  § Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община :

  чл.17, ал.2, т.4 – относно предимство при кандидатстване за общинско жилище под наем;

  §Наредба за реда и условията на пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община :

  чл. 29, ал. 1, т. 15, 17 и 18 – относно картата за градски транспорт на преференциални цени;

  § Правилник за устройството и дейността на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” (ПУДПУ) :

  чл. 162, ал. 1, т. а, б и в ПУДПУ – различни облекчения на студенти в увреждания;

  § Приложение №12 от Национален рамков договор за 2015 г. за медицински дейности (Приложение №12) – списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО;

  Научни статии, монографии и учебници:

  § “Трудово право” – В. Мръчков, София, 2012г.

  § “Осигурително право” – В. Мръчков, София, 2010г.

  Други източници:

  1. Сайтът на БДЖ относно правото на карти за намаление в БДЖ;

  2. Дирекция “Социално подпомагане”;

  3. Министерство на труда и социалната политика;

  4. Национален осигурителен институт;

  5. Съюз на инвалидите в България;

  6. Още за правата на възрастните хора, инвалидите, хората с увреждания и болните хора.