Съгласно българското законодателство, правната възможност (трудова дееспособност) за полагане на труд по трудов договор настъпва на 16-годишна възраст. Въпреки това, тъй като все още не съм пълнолетен, Кодексът на труда налага някои особени правила в моя полза:

Нощният труд ми е абсолютно забранен, като за мен това е периодът от 22,00 ч. до 06,00 ч.

Максималният ми работен ден е с продължителност 7 часа на ден и максимум 35 часа седмично.

Имам право на платен отпуск в размер от минимум 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършвам 18 години.

*И тук, за да постъпя на работа, са ми необходими извършването на медицински преглед, медицинско заключение и разрешение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

Актуализира: Милена Бояджиева

 • Източници

  § Кодекс на труда

  чл.140 – относно забраната за полагане на нощен труд от непълнолетни;

  чл. 301 – за минималната възраст за полагане на труд;

  чл. 302 – относно изискванията за преминат медицински преглед, медицинско заключение и получено разрешение от инспекцията по труда;

  чл. 304 – за изискванията към работата, за да я осъществяват непълнолетни;

  чл. 305 – относно продължителността на работния ден и отпуските на непълнолетните.

  § НАРЕДБА ЗА РАБОТАТА НА ЛИЦАТА, НЕНАВЪРШИЛИ 15-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
  чл.2 – относно начина за сключване на трудов договор на ненавършило 15 годишна възраст лице;
  чл.3 – относно изискванията за преминат медицински преглед, медицинско заключение и получено разрешение от инспекцията по труда;

  чл.4 – относно осигуряване на периодични медицински прегледи на работещите непълнолетни от страна на работодателя
  чл.5 – относно съобразяването на работата с дневния режим на непълнолетните съгласно учебните занятия,
  чл.7 – относно продължителността на работното време на деца, ненавършили 15 годишна възраст.

  § НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ
  чл. 6 – относно задължението на работодателя да уведоми непълнолетния работник и неговия родител/попечител за условията на труд за конкретното работно място;

  чл. 8,чл.9 – относно за изискванията към работата, за да я осъществяват непълнолетни;
  чл.12 – относно начина на осуществяване на меддицински преглед и изготвяне на медицинско заключение
  чл.15, чл.16 – относно начина на получаване на разрешение от инспекцията по труда;