Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имам си работа с колекторска фирма за събиране на вземания

Автор:
Имам си работа с колекторска фирма за събиране на вземания

 • Задължително е да бъда уведомен за сключването на  договора между стария и новия кредитор,  за да породи той действие спрямо мен. Важно е не просто да е бил направен опит да ми бъде доставено съобщението, а действително да е достигнало до мен.  NB! В случай, че фирмата е избрала да ме уведоми чрез нотариална покана, е възможно, ако не бъда намерен на адреса си, да бъде залепено уведомление, указващо ми, че ще се смятам за редовно уведомен, ако в двуседмичен срок от датата на залепване на уведомлението не се явя да получа поканата.
 • Законът не предвижда изрична форма на съобщението, но във връзка с доказване на извършеното действие по уведомяване е прието да ми бъде съобщено в писмена форма. По тази причина фирмите предпочитат да връчат писмени съобщения/извънсъдебни покани чрез куриер, призовкар или по пощата чрез обратна разписка.
 • Преди да бъда уведомен за прехвърлянето, колекторската фирма няма право да иска от мен да изпълня задължението си. Ето защо до момента на съобщаването имам право да престирам, т.е да заплатя дължимата сума на първоначалния си кредитор, като изпълнението ще бъде редовно, задължението ми ще се счита изпълнено и аз ще бъда освободен от него. Всякакви съобщения, покани и предупреждения от фирмата преди получаване на съобщението за прехвърлянето не бива да ме смущават.
 • Съобщаването трябва да бъде извършено от първоначалния кредитор. NB! В общите условия на  мобилните оператори изрично е формулирано задължението да информират абонатите, че ще бъдат предприети действия по извънсъдебно събиране на неплатени парични задължения, включително и чрез помощта на трети лица. В съобщението трябва да се посочи точният размер на претендираните задължения, основанието, от което произтичат, както и третото лице, което ще събира вземането. В останалите случаи е допустимо кредиторът да упълномощи фирмата да ме уведоми и да получа съобщение директно от новия кредитор.
 • Колекторските фирми нямат право да начисляват никакви допълнителни такси и разноски, тъй като прехвърленото им вземане напълно съвпада  по обем с вземането на първоначалния кредитор – дължимото се ограничава до задължението и законната лихва, натрупана за съответен период. Допълнителни суми за  разноски и такси могат да ми бъдат поискани само след като претенцията на фирмата е потвърдена от съд и е издаден изпълнителен лист, копие от който ми е връчен от съдебен изпълнител, при когото е образувано изпълнително дело.
 • От момента, в който съм получил съобщението, се считам за уведомен и сключеният договор има действие спрямо мен. Моят нов кредитор е фирмата, събираща вземания и в случай, че действително дължа плащането, трябва да престирам, т.е да заплатя сумата именно на нея.  Ако след получаване на съобщението все пак заплатя на първоначалния кредитор, то новият кредитор има основание да продължава да иска плащане от моя страна.
 • Важно е да проверя дали задължението ми не е погасено по давност. Погасителната давност е предвиденият в закона срок, с изтичането на който кредиторът поради бездействие губи  възможността да ползва съдебна защита и да иска принудително изпълнение за събиране на вземането си. Съответно за длъжника възниква право да възрази срещу претендираното от неговия кредитор.  Погасителната давност не прекратява съществуването на задължението, ето защо, ако  длъжникът изпълни след изтичането на давността, той няма право да иска обратно платеното, дори и да не е знаел, че давността е изтекла. Погасителната давност започва да тече от момента, когато вземането стане изискуемо. Благоприятните за длъжника последици не възникват автоматично, а само когато длъжникът изрично се позове на изтекла погасителна давност. Задълженията за обезщетения и неустойки по неизпълнен договор, за наем, за лихви и за други периодични плащания (периодични са плащанията към топлофикационни, електроснабдителни и водоснабдителни дружества, мобилни и кабелни оператори и доставчици на други комуникационни услуги) се погасяват с изтичането на 3-годишен давностен срок. Всички останали вземания, за които законът не предвижда друг срок, се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок.


Полезни, индивидуализирани за твоята конкретна нужда документи:

 • Източници

  § Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 99, ал. 1 ЗЗД- относно правото за прехвърляне на вземания

  чл. 99, ал. 2 ЗЗД- относно обема и съдържанието на прехвърленото вземане

  чл.99, ал. 3 ЗЗД- относно задължението за уведомяване от първоначалния кредитор

  чл. 110 ЗЗД – относно общата 5- годишна давност

  чл. 111 ЗЗД – относно специалната 3- годишна давност

  чл. 114 ЗЗД – относно изискуемостта

  чл. 118 ЗЗД- относно изпълнение при изтекла давност

  чл. 120 ЗЗД – относно позоваването на давностния срок

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 ГПК – относно връчването на съобщения

  § Протокол  № 55/27.09.2012г.  от редовно заседание на  Комисията

  за регулиране на съобщенията (ПРЗКРС), Раздел Б, т. 8. 1 – относно задължението на мобилните оператори да информират абонатите за предприети действия по извънсъдебно събиране на вземания

  § Общи условия на “Мобилтел” EАД, „Теленор България” ЕАД и “БТК” АД – относно задължението на мобилните оператори да информират абонатите за предприети действия по извънсъдебно събиране на вземания

  чл. 34.11.6 от Общите условия за взаимоотношенията между “Мобилтел” EАД и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга

  чл. 51.6 от Общите условия за взаимоотношенията между “Мобилтел” EАД и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на “Мобилтел” ЕАД

  чл. 39а от Oбщите условия на „Теленор България” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на фиксирани телефонни услуги

  чл. 31а от Общите условия на „Теленор България” ЕАД за взаимоотношения с потребителите на мобилни телефонни услуги

  чл. 46.40 от Общите условия на договора между “Българска телекомуникационна компания” АД и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на дружеството

  чл.101а от Общите условия  за уреждане на взаимоотношенията между “БТК” EАД и Абонатите и Потребителите на електронни съобщителни услуги, предоставяни чрез  обществената електронна съобщителна подвижна клетъчна мрежа по  стандарт GSM и по стандарт UMTS

  § Тълкувателно решение № 3 от 2011г. на общо събрание на Гражданска колегия и Търговска колегия ВКС – относно периодичните задължения

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велимира Бакалова

Велимира Бакалова

автор

Велимира е дипломиран юрист от УНСС, а в момента специализира в сферата на Правото на Европейския съюз в Leiden University. Практически опит е натрупала като адвокатски сътрудник и стажант в КРС.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове