С роднините сме в “топли” отношения и искаме да ги запазим такива и занапред, затова сме решили да поделим имота доброволно, без караници и съд. Как става това? Законът поставя следните изисквания:

 • по отношение на лицата, които участват:
 1. трябва да участват всички съсобственици, иначе делбата е нищожна;
 2. ако някой от съсобствениците е недееспособен (малолетен, непълнолетен или постевен под запрещение) или отсъстващ, то за да се “разделим” ще ни е необходимо предварително разрешение от районния съд;
 • по отношение на извършването на самата делба:
 1. имотите след подялбата трябва да отговарят на законовите изисквания за съответния вид имот, цитирани по-горе.
 2. с останалите съсобственици се споразумяваме и подготвяме договор, където описваме подробно имота и кой от нас каква част от него получава, като ако имотът реално не е поделяем, но въпреки това имаме воля за това или пък някой от нас иска своя дял в пари, в договора може да уговорим и че един или няколко от нас ще изкупят дела на друг съсобственик;
 3. подготвяме необходимите за изповядане на сделката документи: нотариален акт, удостоверение за наследници, удостоверение за данъчна оценка, скица, ако делим земя, утвърден архитeктурен проект, представящ реалното разделяне на имот след делбата;
 4. с договора и другите документите отиваме при нотариус, който заверява подписите ни, тъй като по закон доброволната делба трябва да е в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

Предимствата на този вид делба са, че в сравнение със съдебната делба, излиза много по-евтино и запазвам  “добрия тон” в отношенията с роднините. Трябва да зная обаче, че ако някой от останалите не е “навит” на доброволна делба няма как да бъде принуден да участва. Тогава единствения изход е делба по съдебен ред.

За съдебната делба прочети тук.

 • Източници

  § Закон за собствеността

  чл. 34 – относно правото на делба и срокът;

  чл. 35 – относно формата на делбата.

  § Закон за наследството

  чл. 69 – относно правото на делба;

  чл. 72 – относно минималните размери на някои имоти;

  чл. 74 – относно оспорването на делбата;

  чл. 75 – относно нищожността на делбата.

  § Закон за устройство на територията

  чл. 19 – относно мин. размери на УПИ;

  чл. 40 – относно мин. размери на жилище;

  чл. 200 – относно мин. размери на УПИ.