Ако установя нарушение, то мога да се обърна към органите на  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”. Те имат право да извършват проверка на шофьора и на техническата годност на маршрутката и в случай на нарушаване на правилата да наложат съответните наказания.

Нямам право да пътувам в маршрутката с облекло и вещи, включително домашни животни, които могат да замърсят или да наранят другите пътници, както и да пуша в нея.

Ако по време на превоза в маршрутката стана жертва на пътно-транспортно произшествие или друга злополука, то превозвачът носи отговорност за живота ми и за всяко нанесено ми телесно или психическо увреждане вследствие на злополуката, докато съм се намирал в маршрутката или съм се качвал, или слизал от нея. В този случай мога да търся съответното обезщетение.

Превозвачът не носи отговорност, ако е взел необходимите мерки да предотврати инцидент, но особеностите на случая са такива, че инцидентът е бил неизбежен. На следващо място, превозвачът няма да носи отговорност и ако инцидентът, с който са причинени вреди, е настъпил по моя вина (например ако самоволно, без да предупредя, съм отворил вратата по време на движение и съм тръгнал да слизам). Но! превозвачът носи отговорност за всички вреди, причинени от повреда на самата маршрутка – за нейното изправно състояние той е винаги длъжен да следи”.

В 30-дневен срок от злополуката мога да поискам от превозвача да бъда обезщетен за настъпилите вреди като трябва да приложа всички документи, доказващи претърпяната вреда във връзка с превоза (билет, медицинско свидетелство и др.). Това мое право не е пречка да предявя искането си едновременно с това и пред съд. Искът пред съда за  вреди вследствие на злополуката мога да предявя в едногодишен срок от настъпването ѝ, а ако ми е нанесена телесна повреда, срокът е тригодишен. В случай че се стигне до фатален край, то наследниците ми могат да предявят иск в същия тригодишен срок.

 • Източници

  Актуализира: Петилина Петрова

  Наредба за извършване на обществен превоз на пътници по допълнителни маршрутни линии от общинската транспортна схема на територията на Столична Община (НИОППДМЛОТСТСО):

  чл. 1, ал. 2 – относно допълнителните маршрутни линии;

  чл. 3 – относно изискванията за извършването на превозите.

  Закон за автомобилните превози (ЗАП):

  чл. 36 – относно задължението за издаване на билет и действителността на договора за превоз;

  чл. 39/2 – относно съдържанието (реквизитите) на билета;

  чл. 40 – относно преостъпването на билета на друго лице;

  чл. 42/1 – относно отговорността на превозвача за вреди;

  чл. 43, 44, 47 – относно освобождаването от отговорност на превозвача;

  чл. 73 – 75 – относно правото на рекламация пред превозвача;

  чл. 76 – относно давността на исковете;

  чл. 91 – относно контрола при извършване на обществен превоз;

  чл. 101 – относно глобата при пътуване без билет.

  Закон за движение по пътищата (ЗДвП):

  чл. 68 – относно правилата за спиране на разрешените места и качването и слизането на пътниците.

  чл. 137 т.2 – относно забраната за носене на вещи, вредни за останалите пътници;

  чл. 166 – относно контрола за спазване на правилата при извършване на обществен превоз.

  Закон за здравето (ЗЗдр.):

  чл. 56, ал. 1– относно забраната за пушене.

  Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 45 – относно отговорността при непозволено увреждане;

  чл. 49 – относно отговорността на възложителя;

  чл. 52 – относно неимуществените вреди.