Много важно! В заявлението мога да посоча дали искам преносът на посочените повече от 1 номера да стане задължително наведнъж или за всеки номер – независимо от останалите. Това има значение, в случай че получа отказ за пренасянето на някой от посочените от мен мобилни номера. Ако съм дал изрично съгласие въпреки отказа за пренос на един, ще може процедурата да продължи за другия/те номер/а.

 • Видът услуга, която искам да използвам при новоизбрания от мен мобилен оператор – абонаментна или предплатена. Важно! Не е необходимо да сключвам договор с мобилния оператор, към когото прехвърлям номера си, мога да избера предплатена услуга и в този случай няма да подписвам нищо различно от заявлението за преносимост на номера.

 • Изрично съгласие от моя страна за прекратяване на договорните ми отношения с мобилния оператор, който до момента е обслужвал моя номер, след завършване на процедурата по пренасяне на номера. Това съгласие се отнася само до отношенията ми с мобилния оператор, които са пряко свързани с пренасяния номер. Внимание! В случай че ползвам кабелна телевизия, мобилен или стационарен интернет или други услуги, които НЕ са пряко свързани с мобилния номер, за който искам пренос, моите отношения с мобилния оператор във връзка с тези услуги ще продължат да съществуват.

 • Изрично съгласие от моя страна мобилният оператор, който до момента е обслужвал мобилния ми номер, да предостави личните данни, които съхранява, на новоизбрания от мен мобилен оператор, за да може да се осъществи прехвърлянето на номера.

 • Декларация, че посочените от мен данни в заявлението са верни. Внимание! Нося наказателна отговорност за попълване на данни с невярно съдържание и представянето им за истинни!

За какво да внимавам?

 • Към момента, в който подавам заявлението за преносимост на номера към друг мобилен оператор (в самото заявление се посочва точна дата и час), трябва да съм платил ВСИЧКИ свои задължения към стария мобилен оператор, за които има издадена фактура. Например: ако имам сметка за телефон по абонаментен план, излязла на 21 април 2013 г. и срок за плащане на тази сметка 9 май 2013 г. и искам да пренеса мобилния си номер към друг оператор, като подам заявление на 27 април 2013 г., трябва първо да съм платил всички свои предходни сметки, включително тази от 21 април, нищо че “срокът” за плащане все още не е изтекъл.

 • Ще се наложи да заплатя всички неустойки за предсрочно прекратяване на договор, ако мобилният план, който използвам предвижда такива. Това означава, че ако съм сключил двугодишен договор с определен тарифен план с мобилния оператор и искам да прехвърля своя номер към друг мобилен оператор след като е изминала само 1 година, ще трябва да заплатя предвидените в договора неустойки според записаното в този договор (най-често месечната такса за оставащите месеци до изтичането на договора).

 • Ще се наложи да заплатя предсрочно и всички суми по лизинг на крайни устройства или на оборудване преди номерът ми да бъде прехвърлен към новоизбрания от мен мобилен оператор. Пример: когато ползвам телефон, купен на изплащане с тарифен план на мобилния оператор, при пренос на  тарифен план към друг оператор, трябва да заплатя оставащата стойността на телефона, който съм взел на изплащане.

 • Мога да пренеса при новоизбрания мобилен оператор само номер, за който при досегашния оператор са изпълнени следните условия:

 1. да бъде зареден с поне 10 лв., ако използвам предплатена услуга;

 2. да са изтекли  поне 3 месеца от сключването на договора, ако използвам абонаментна услуга.

Допълнителна информация за правата, задълженията които възникват за мен при стартиране на процедура за пренос на номер, както и относно сроковете и цената на тази услуга, мога да намеря в: “Пренос на мобилен номер. II част”.

Актуализира: Румяна Йорданова

 • Източници

  Закон електронните съобщения (ЗЕС):

  чл. 21  ЗЕС – относно правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията;

  чл. 30 ЗЕС – относно правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията

  чл. 166, ал. 1 – правомощия на КРС да налага, продължава, изменя или отменя специфични задължения на предприятията

  Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчик ана обществена мобилна телефонна услуга, издадена от КРС, обн. ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008г. , посл. изм. ДВ бр. 74 от 28 Септември 2012г. (ФС на КРС)

  § Процедура за преносимост на мобилни номера между “Мобилтел” ЕАД, “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ” ЕАД, “БТК” АД от 07.09.2013г. (ППМН)