Трябва да си направя регистрация в сайта на Агенция по вписванията – Търговски регистър.

След успешна регистрация в сайта на Търговски регистър отивам в поле „Удостоверения за актуално състояние, вписвания, обявявания, преписи”.

 • Въвеждам ЕИК и избирам вида на удостоверението, което ми е необходимо.
 • Въвеждам e-mail адрес, на който да ми бъде изпратено удостоверението.
 • Извършвам плащане и получавам удостоверението по email. Дължимата държавна такса е в размер 4 лв. , а таксата за превод – 1,5 лв.

Важно!

 • Всяко лице може да получи удостоверение за актуално състояние на фирма, вписана в Търговския регистър, без да е необходимо да действа от името на управителните органи (чрез пълномощно) или да посочва правен интерес.
 • Не съм длъжен да предоставям удостоверение за актуално състояние пред органи, изпълняващи публични функции, защото те могат служебно да направят справка в Търговския Регистър. Например: държавни и общински организации, НАП, НОИ, Инспекцията по труда, банки, нотариуси, мобилни оператори, БТК АД, ВИК- дружествата и др. На упоритите служители, които без да имат право изискват такова удостоверение, се налага персонална санкция – глоба.
 • Източници

  § Закон за търговския регистър :

  чл. 2, ал. 1, ЗТР – относно същността на търговския регистър

  чл. 11, ЗТР – относно публичността на търговския регистър

  чл. 12, ал. 1, т. 2 , ЗТР – относно дължимата такса за издаване на удостоверение за актуално състояние

  чл. 12, ал. 4, ЗТР – относно служебния достъп до търговския регистър

  чл. 32, ЗТР – относно публичността на търговския регистър и начина на извършване на справки

  чл. 33, ЗТР- относно съдържанието на удостоверението за актуално състояние

  чл. 34 , ЗТР– относно издаването на удостоверение за актуално състояние

  § НАРЕДБА № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър:

  чл. 3, НВСДТР – относно същността и достъпа до търговския регистър

  чл. 107, НВСДТР – относно достъпа до търговския регистър и извършването на справки

  чл. 109, НВСДТР – относно справките в търговския регистър

  чл. 111, НВСДТР – относно видовете удостоверения

  чл. 112, НВСДТР – относно издаването на удостоверения на хартиен/електронен носител

  § ТАРИФА за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

  чл. 13, т. 1, ТДТСАВ – относно държавната такса, която се събира за издаване на удостоверение за актуално състояние

  чл. 17 , ТДТСАВ – относно събираните държавни такси