Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Покупко-продажба на МПС

Автор:
Покупко-продажба на МПС

Преди с продавача да се явим пред нотариуса като страни по договора, трябва да подготвим необходимите документи:

 • договора – може да бъде изготвен от нас с купувача, а може и нотариусът да ни предложи проект на такъв (но в този случай излиза по-скъпо);
 • документите ни за самоличност;
 • свидетелство за регистрация на автомобила І-ва и ІІ-ра част (голям и малък талон);
 • удостоверение за застрахователна стойност на автомобила (издава се от всеки застрахователен брокер);
 • документ за платен данък върху превозното средство;
 • ако МПС-то, което купувам е собственост на двама съпрузи и пред нотариусът се явява само единият от тях, той/тя трябва да представи нотариално заверена декларация от другия, където е дадено изрично съгласие за продажба на МПС-то –  тук е необходим и препис от акта за граждански брак;
 • ако участва законен представител – акт за раждане на малолетен, непълнолетен, акт за учредяване на настойничество/попечителство на запретен;
 • пълномощно с нотариално заверен подпис, ако договарям с пълномощник на продавача;
 • декларация на продавача, че няма непогасени публични държавни и общински вземания (предоставя се от нотариуса);
 • удостоверение за платен данък върху превозното средство, като ако продавачът е заплатил данъка до края на годината, аз ще дължа плащане чак от началото на следващата.

Заверяване на подписите от нотариуса

Явяваме се пред нотариуса и представяме документите. След това той извършва необходимите действия по изповядване на сделката:

 • Проверява самоличността ни като страни по сделката, както и пълномощните, ако има такива. Това е важно, тъй като не малко са измамите от лица, които с подправено пълномощно продават МПС, което не им принадлежи.
 • Преглежда предоставените от нас документи и се уверява, че продавачът е собственик.
 • Проверява дали върху МПС-то, което придобивам, не са наложени обезпечителни мерки по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, като например кражба, измама, изнудване, присвояване, изпиране на пари, престъпления по служба, трафик на наркотици.
 • Проверява дали е платен местният данък.
 • Ако някой от нас не владее български език, се осигурява преводач.
 • Ние полагаме подписите си под договора и нотариусът ги заверява или, ако сме подписали договора предварително, потвърждаваме, че положените подписи са наши.
 • Нотариусът удостоверява подписите ни, като полага удостоверителен надпис (щемпел) върху договора и се подписва.
 • Нотариално завереният договор ни се връща обратно.

Важно! Нотариусът може да откаже да завери подписите ни, но задължително трябва да се мотивира. Мога да обжалвам този отказ в 7-дневен срок пред Окръжния съд.

За извършване на услугата заплащаме на нотариуса дължимата нотариална такса.

Какви задължения имам след нотариалната заверка?

След изповядане на сделката от нотариуса имам редица задължения като купувач:

 • В 1-месечен срок от покупката съм длъжен да регистрирам МПС в службата за регистрация на пътни превозни средства по постоянния ми адрес или адрес на регистрация.
 • В 2-месечен срок от придобиване съм длъжен да платя данък върху превозното средство, ако той не е платен от продавача до края на текущата година.
 • В 2-месечен срок от придобиване съм длъжен да декларирам пред общината по постоянния ми адрес притежаваното от мен МПС, когато то е съсобственост между мен и брат ми например, както и когато нямам постоянен адрес в страната, когато имам основание да искам данъчно облекчение или освобождаване от данък. При подаване на тази декларация може да ми изискат документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. 

А след като съм си купил МПС, ето какво следва да направя.

Повече информация за номерата на едно МПС – Временни, трайни и транзитни номера.

Полезни документи:

* От рубриката ни “Предложи Право”.

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  § Закон за движението по пътищата

  чл. 144, ЗДвП – относно прехвърлянето на собствеността върху МПС;

  чл. 145, ЗДвП – относно задълженията, произтичащи от сделката.

  § Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 569, ГПК– относно нотариалните удостоверявания;

  чл. 570, ГПК – относно района на действие на нотариуса;

  чл. 577, ГПК – относно отказа на нотариуса да извърши определено нотариално действие;

  чл. 582, ГПК – относно участиено на лице, което не владее български език;

  чл. 589 и 590, ГПК – относно удостоверяването на подписи върху документ.

  § Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл. 44, ЗМДТ – относно сделките с имущества, които подлежат на облагане;

  чл. 45, ЗМДТ – относно задълженото за плащане на данъка лице;

  чл. 49, ЗМДТ – относно плащането на данъка;

  чл. 52, ЗМДТ – относно данъчните задължения при придобиване на МПС;

  чл.54, ЗМДТ – относно декларирането на придобитото МПС в общината.

  § Закон за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД):

  чл. 85, ЗННД – относно дължимите нотариални такси.

  § Тарифа за нотариалните такси към ЗННД:

  т. 8 от Тарифата – относно дължимите нотариални такси при изповядване на сделки от нотариус.

  § Семеен кодекс

  чл. 24, СК– относно разпореждането с вещи съпружеска имуществена общност;

  чл. 130, СК– относно сделките на малолетни и непълнолетни;

  чл. 164, СК – относно сделките на запретени лица.

  § Закон за задълженията и договорите

  чл. 37, ЗЗД – относно формата на упълномощаването.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове