• Не съм навършил 18 години.
 • Поставен под запрещение, тоест имам настойник или попечител.
 • Когато родителските ми права са били ограничени или съм бил лишен от тях по причини, за които отговарям (например трайно не полагам грижи за детето си или не му давам издръжка). Ако родителските ми права са били възстановени след това, мога да кандидатствам от момента на възстановяването.
 • Когато преди кандидатстването съм бил настойник, попечител или приемен родител, но съм отстранен от тази дейност, заради виновното си поведение.
 • Когато не съм годен да изпълнявам родителски функции поради липса на лични качества за възпитаване на дете и на материални условия за отглеждането и развитието на дете.
 • Когато не притежавам лични качества за отглеждане на дете –  това се установява например при провеждането на срещи с мен в процеса на оценяването ми като кандидат.
 • Когато не мога да осигуря подходящи материални условия за за отглеждането и развитието на дете – изискването на закона е те да са „подходящи”, тоест съобразени с обикновените условия на живот за тях като се вземат пред вид възрастта, образованието и другите обстоятелства от значение за случая.
 • Когато съм осиновил дете и осиновяването в последствие е било прекратено по моя вина.
 • Когато страдам от СПИН, холера и или други болести, които могат трайно да ме възпрепятстват да полагам приемна грижа.
 • Когато съм осъден с влязла в сила присъда или срещу мен е образувано наказателно производство, което не е завършило.

*От рубриката ни “Предложи Право”.

 • Източници

  § Закон за закрила на детето

  чл. 31 ЗЗДет – относно дефиницията на приемното семейство

  чл. 32 ЗЗДет – относно лицата, които не могат да бъдат приемни родители

  чл.34а ЗЗДет – относно приемната грижа като услуга

  чл.34а, ал.4 ЗЗдет и чл.43б, ал.1 ЗЗДет – относно лицензирания доставчик на тази услуга

  § Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях

  чл. 4 НУРКПУПСНДТ – относно доставчиците на социална услуга “приемна грижа”

  чл. 8 НУРКПУПСНДТ – относно необходимите за кандидатстване документи

  чл. 9 и 10 НУРКПУПСНДТ – относно оценяването на кандидат заприемен родител

  § Закон за здравето:

  чл. 146 ЗЗдр – относно болестите, от които не трябва да страдам, за да стана приемен родител

  § Семеен кодекс:

  чл. 131 и 132 СК – относно отнемането на родителските права

  § Закон за гражданската регистрация:

  чл. 45, ЗГР – относно съдържанието  на акта за раждане

  § Постановление № 5 ОТ 16.11.1970 Г., ПЛЕНУМ НА ВС:

  т.4, Постановление – относно дефиницията за подходяща грижа