Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми при изтегляне и изземване на опасни стоки

Автор:
Правата ми при изтегляне и изземване на опасни стоки

Като производител и дистрибутор на химически продукти държа всичко, което предлагам на пазара и зад което стоя с името си, да е изрядно и с високо качество. Моето предприятие строго следи продуктовата гама да е на ниво и затова е важно да обръщаме постоянно внимание на това дали предлаганите стоки са безопасни за живота и здравето на нашите клиенти. В случай че се установи нередност, като отговорен производител, държа да изтегля опасните стоки от пазара.

Какви задължения имам като дистрибутор/производител?

От момента, в който узная, че стоките, които предлагам, са опасни и застрашават здравето на потребителя, съм длъжен да преустановя реализацията на опасните стоки. Имам 14 дни да изтегля от пазара опасните стоки, а ако въпросната стока е особено опасна- срокът ми е 7 дни. В тридневен срок от изтеглянето ѝ трябва да уведомя контролния орган за резултатите от изтеглянето, за търговския обект, от който е изтеглена опасната стока, и за предприетите от мен мерки за предотвратяване на рисковете за живота и здравето на потребителите. Този орган е различен е в зависимост от сферата ми на дейност:

 • по отношение на нехранителни стоки и услуги – това е Комисията за защита на потребителите
 • в случаите, които се отнасят за хранителни вещества – Агенцията по безопасност на храните,
 • в случаите, които се отнасят за опасни вещества –  минисърът на околната среда и водите и/или министърът на здравеопазването, директорите на регионалните здравни инспекции, както и упълномощени от тях лица,

Важно! Трябва да дам сведения и за това какви са действията, които съм предприел, за да приведа стоката си в съответствие с изискванията, дали ще я използвам за други цели (рециклиране например) – тоест какво имам намерение да я правя тази стока, веднъж щом бъде изтеглена.

На следващо място – задължително трябва да водя и съхранявам цялата документация, свързана със стоките, а именно:

 • произход на стоката;
 • веригата на разпространение на стоката, докато стигне до пазара;
 • документи, доказващи, че съм информирал и другите участници във веригата на разпространение, че стоката е опасна за живота и здравето на потребителите;
 • документи, доказващи, че съм информирал крайните потребители за рисковете от употребата на опасната стока.

Внимание! Тези документи са важни, защото тъкмо с тях доказвам пред контролните органи изрядността на дейностите, които извършвам! При поискване от страна на контролния орган съм длъжен да предоставя всичката необходима информация, която следва да се съхранява най-малко 3 години.

Ами ако стоката вече е достигнала до потребителя?

За да гарантирам правата на потребителите, трябва в 14-дневен срок преди изземването на опасните стоки да ги уведомя чрез средствата за масова информация (телевизия, печат) за:

 • рисковете, свързани с употребата на опасната стока;
 • възможността да върнат закупената опасна стока;
 • правото на потребителите на обезщетение чрез възстановяване цената на стоката към момента на нейното закупуване или чрез замяна на опасната стока с безопасна от същия вид, цена и качество;
 • мястото, начина и срока, в който потребителите могат да върнат стоката и да бъдат обезщетени. 

Какви са последствия за мен, ако не изпълня своите задължения?

Ако не изпълня своето задължение да изтегля опасна стока или пък когато контролните органи установят, че на пазара има мои стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност, те могат:

 • да забранят разпространението на тази стока и ще ме задължат да  я изтегля от пазара,
 • да ме задължат да я приведа в съответствие с нормите за безопасност
 • да ме задължат директно да я унищожа. 

Ако не изпълня разпореждането на контролния орган, последният може самостоятелно да организира изтеглянето на стоките. Нещо повече – мога да претърпя и санкции! Такъв е случаят, ако например съм пуснал/а на пазара стоки, които са изрично забранени от закона – използването на забранени субстанции за използване при производство на храни може да ми донесе глоба от 1000 до 3000 лв.Имуществената санкция за юридически лица и търговци пък е още по-сериозна – от 5000 до 10 000 лв. Възможно е да ме санкционират и затова, че препятствам работата на контролните органи (от 500 лв. до 1000 лв. в сферата на хранителната индустрия) или не изпълнявам техните предписания (от 250 лв. до 500 лв. в същата сфера). В сферата на производство и дистрибуция на химични вещества санкциите са още по-сериозни – от 1000 лв до 40 000 лв. Хубаво е да имам предвид, че като фирма или едноличен търговец имуществената санкция задължително ще е още по-сериозна.  

Важно! Изтеглянето на стоките винаги се извършва за моя сметка! Дори и изтеглянето на стоките да е извършено от контролния орган, аз съм задължен да възстановя направените разходи. 

Внимание! Винаги, когато смятам, че правата ми са нарушени при издаване на заповедта, мога да я обжалвам пред комптентния административен съд с оглед законосъобразността й.

Освен това мога да обжалвам заповедта и пред органа, който е непосредствено горестоящ спрямо контролния орган, издал заповедта. В този случай мога да обжалвам както за  законосъобразност, така и за целесъобразност (правилността на заповедта – необходима, навременна и оправдана ли е тя).

Какви са правата ми като потребител?

Е да – аз съм производител и дистрибутор, но и потребител на много различни стоки и по празниците знам, че често се появяват съмнителни продукти на пазара. След като разбера, че някоя стока е опасна и е започнала кампания по изземването ѝ съществуват две възможности – или да ми бъде възстановявена цената на стоката, или да бъде заменена с безопасна такава от същия вид, цена и качество. Имам право да получа цената в момента на изземването на стоката, а при замяна – най-късно до 1 месец след изземване на стоката. Трябва да предявя искането за обезщетение в писмен вид и в срок, оповествен от дистрибутора/производителя чрез средствата за масова информация. Искането трябва да съдържа предпочитания от мен начин на обезщетяване и адрес за връзка. 

Важно! За да бъде уважено искането ми за обезщетение, трябва да приложа и документи, доказващи моите претенции – такива са например касовите бележки, фактури и др.

 • Източници

  Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки:

  чл. 3, ал. 1 – относно задължение за преустановяване на производство/дистрибуция на опасните стоки

  чл. 3, ал. 2 – относно срок за изтегляне на опасната стока

  чл. 3, ал 3 и 4 – относно оползотворяването/унищожение на опасната стока

  чл. 4, ал. 1 – относно за задължение за съхранение на документацията, свързана с всички стоки

  чл. 4, ал. 2 – относно съхранение на документацията, срок

  чл. 5, ал. 1 и 2 – относно възможността на контролните органи да инициират спиране на стоката от предлагане/унищожение/привеждане в безопасен вид

  чл. 6 – относно възможността на контролния орган самостоятелно да организира изземването на опасната стока

  чл. 8, ал. 2 – относно възможност за обжалване на заповедта на контролния орган

  чл. 10, ал. 3 – относно задължение на дистрибутори/производители да уведомят чрез средствата за масова информация потребителие

  чл. 10, ал. 3, т. 4 – относно реквизити на искането за обещетяване

  чл. 14 – относно начини на обезщетяване

  чл. 20 – относно срок за обезщетяване

  чл. 21, ал. 1 – относно предявяване на искане за обезщетяване

  чл. 21, ал. 2 – относно реквизити на искането за обезщетяване

  чл. 21, ал. 3 – относно необходимост от документи, доказващи претенцията

  чл. 24 – относно разходи за изтегляне на стоките

  чл. 25 – относно задължение за възстановяване на разходите

  Закон за защита на потребителите (ЗЗП):

  чл. 82 – относно контролните органи

  Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  чл. 81, ал. 1 – обжалване по административен ред

  чл. 83, ал. 2 – обжалване с оглед законо- и целесъобразността на издаения акт

  чл. 93, ал. 1 – обжалване по административен ред

  чл. 145, ал. 1 – обжалване пред административен съд

  чл. 146 – незаконосъобразност на административен акт

  Закон за храните (ЗХ):

  чл. 28 – относно контролен орган

  чл. 40а – относно санкциониране на нарушители

  чл. 46 – относно санкциониране при препядстване контролна дейност

  чл. 47 – относно санкциониране при неизпълнение на предписание на контролен орган

  Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС):

  чл. 27, ал. 1 – относно контролни органи по закона

  чл. 28, ал. 6 – относно компетентни органи по закона

  чл. 35, ал. 3, т. 3 – относно санкциониране на лица, които не изпълняват задължително предписание и/или заповед за спиране на производството, пускането на пазара и/или употребата на химични вещества

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Диляна Георгиева

Диляна Георгиева

автор

Диляна е студент по право в СУ „Св. Климент Охридски”. Има разностранни интереси – обича да спортува, да чете, да научава всеки ден по нещо ново. Интересува се и от доброволчески дейности – към момента членува в сдружение “ПраВодач”, чиято цел е да разясни неясните текстове на закона пред учениците. Харесва й винаги да е заета с ползотворни дейности – да намира смисъл в това, с което се занимава.

Свързани статии