2. Годишна такса за притежаване на куче заплащам:

 • ежегодно до 31 март на съответната година;
 • в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато съм го придобил след 31-ви март. Тогава дължа такса в размер една дванайста от годишната такса за всеки месец до края на годината, включително и за месеца на придобиването. За Столична община таксата е 2 лева на месец.

3. Кога мога да не заплащам изцяло или частично таксата за притежаване на куче?

Не заплащам едногодишна такса след поставяне на микрочип на домашния ми любимец за първата година от неговото регистриране.

Не заплащам никакви такси, ако кучето ми попада в следните категории:

 • кучета-водачи на хора с увреждания
 • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка (полицейски кучета);
 • кучета, използвани за опитни цели;
 • кучета, използвани от Българския червен кръст;
 • кастрирани кучета;
 • ловни кучета;
 • такса не се заплаща и от развъдници (собственици), които отглеждат кучета с цел развъждане и членове на киноложки клубове, членове на Българската републиканска федерация по кинология или на други български или международни киноложки федерации, които извършват развъдна дейност на чистопородни кучета. (Съобщение за регистрация на кучета 5.11.2009 г.)

Актуализира: Велимира Бакалова

Образци:

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.117 от ЗМДТ за притежаване на куче

 • Източници

  § Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни на територията на Столична община

  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

  Приложение 8 – относно размера на дължимата годишна такса

  § Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл.116 – чл. 118, ЗМДТ – относно таксата за притежаване на куче.

  § Закона за защита на животните (ЗЗЖ):

  чл. 37, ЗЗЖ – относно задължителната регистрация на куче при ветеринарен лекар;

  чл. 39, ЗЗЖ – относно освобождаването от годишна такса за притежаване на куче.

  § Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД):

  чл. 174, ЗВДМ – относно задължителната регистрация на куче при ветеринарен лекар;

  чл. 175, ЗВДМ – относно освобождаването от годишна такса за притежаване на куче.

  чл. 429 ЗВДМ  – относно глобата при нарушение изискванията за регистрация на куче