Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Личната ми карта

Автор:
Личната ми карта

NB! Ако издаването на нов документ за самоличност е придружено с промяна на името; промяна на единния граждански номер или ЛНЧ (за чужденците); промяна на пола; промяна в гражданството; при настъпили съществени трайни изменения на образа на лицето ми, НЕ е възможно да подам заявлението за издаване на този документ по електронен път, мога да сторя това само лично – на гише.

Как се издава лична карта в чужбина?

 • При издаване на първа лична карта заявлението се подава пред съответното дипломатическо или консулско представителство в чужбина. Заявлението може да се подава и в България от лицето, навършило 14 години, в съответните служби на МВР по постоянния му адрес. Подаването трябва да се извърши в срок от 30 дни от завръщането, като в заявлението се посочва и адресът, на който живее лицето в чужбина..
 • Ако се иска подмяна на лична карта, то заявлението се подава в най-близкото консулско/дипломатическо представителство на България. Възможно е за целта да е нужно запазване на предварителен час, но това зависи строго от самото българско представителство в чужбина. В случай, че в подаденото заявление има пропуски, ще бъда уведомен до 7 работни дни, за да го изчистя от тях. Също така не винаги в самите представителства има техническа възможност за снимка, така че в този случай тя трябва да е предварително подготвена.  Самата лична карта се издава в България и пристига по служебен път до представителството, което ще ме информира, че документът ми е готов в срок от 7 работни дни.

Кога се налага подмяна на личната карта?

 • Лична карта се подменя на първо място, при изтичането на срока, за който е издадена. Личните карти, издадени на лица межу 14 и 18 години, са с 4-годишен срок. Докато тези на лица между 18 и 58 години са валидни 10 години.  На граждани, навършили 58 години, се издават безсрочни лични карти.  Заявлението се подава до 30 дни от изтичане на срока.
 • Когато личната карта е изгубена, унищожена или открадната, в срок от 30 дни, се подава заявление за издаване на нова.
 • Нова лична карта се издава и ако съм сменил името си или постоянния адрес. Срокът отново е 30 дни.

Какво ще се случи ако не подам заявление за издаване или подмяна на личната ми карта?

Ще бъда наказан с глоба, която ще бъде между 20 и 150 лв. ако:

 • не подам заявление за подмяна на личната ми карта в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа;
 • не направя необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст;
 • не подам заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като съм заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната;
 • съм навършил 18 години и не подам заявление за издаване на лична карта;
 • не подам заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност;

NB! При повторно извършване на горепосочените нарушения, глобата е от 50 лв. до 300 лв. Ще бъда наказан с глоба от 30 до 200 лв. ако:

 • съм български гражданин и не уведомя компетентните български органи за придобиване на документ за самоличнист от друга държава;
 • изгубя, повредя или унищожа лична карта;
 • не декларирам в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на лична карта;
 • декларирам, че личната ми карта е повредена, унищожена, изгубена или открадната и е установено, че продължавам да я използвам;
 • обявя неверни данни при подаване на заявление за издаване на лична карта, ако не подлежа на по-тежко наказание по друг закон;
 • използвам нередовна лична карта;
 • попреча на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността ми.

Актуализира Лора Терзиева

 • Източници

  § Закон за българските лични документи (ЗБЛД)

  чл.2 – относно собствеността на българските лични документи;

  чл. 17– относно подаването на заявление и снемането на биометрични данни;

  чл.18 – относно заявлението за издаване на лична карта;

  чл. 18а, ЗБЛД- относно издаването на лична карта по електронен път;

  чл.23, ал.2 – относно пътуване в рамките на ЕС с лична карта;

  чл. 28-29, ЗБЛД – относно издаването на лична карта извън страната;

  чл. 30, ЗБЛД – относно подмяната на лична карта;

  чл. 31а, ЗБЛД – относно заявлението за издаване/подмяна на лична карта;

  чл.81, ЗБЛД – относно налагането на парична глоба.

  §ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НАМИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗАДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ:

  чл. 32, ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НАМИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗАДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ- относно държавните такси, които се събират за издаване на документ за самоличност;

  § ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

  чл. 21, ПИБЛД – относно издаване на лична карта в чужбина

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове