Вече е налице издадено наказателно постановление, което е влязло в сила и с което ми е наложено административно наказание. Пита се в задачата кога ще си понеса наказанието? Защото времето минава, никой не ме закача, а аз си седя на тръни и чакам. Законът установява определение срокове, в които наложеното ми наказание може да бъде изпълнено. Те са различни за отделните наказания:

  • две години, когато наложеното ми наказание е глоба;
  • шест месеца, когато наложеното ми наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;
  • три месеца, когато наложеното ми наказание е обществено порицание.

Тези срокове се прекъсват с всяко действие, предприето спрямо мен за изпълнение на наказанието. След завършване на това действие започва да тече нова давност.  Независимо от това обаче наложеното ми административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора срока за изпълнение, т.е. ако ми е наложена глоба, срокът за изпълнение на която е две години от влизане в сила на наказателното постановление и освен тези две години е изтекла още една, т.е. общо три от влизане в сила на постановлението, то наложеното ми наказание не следва да се изпълнява. Това обаче не важи, ако срещу мен е образувано изпълнително дело при съдебен изпълнител за събиране на глобата.

Какво да правя, ако актът/постановлението са отпаднали по давност и при все това ме “търсят”?!

Давността не се прилага служебно. Това ще рече, че е необходимо аз да се позова на нея. Затова, ако получа “честитка”, ще ми се наложи да подам молба до органа, издал акта, в която да се позова на настъпилата давност, водеща до отпадане на правото да ми бъде издадено наказателно постановление или наложеното ми с издаденото наказателно постановление наказание да бъде изпълнено.

Актуализира: Цветелина Фердинандова