Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Акт 16 – разрешение за ползване на строеж

Автор:
Акт 16 – разрешение за ползване на строеж

Жилищните и смесените сгради с високо застрояване попадат в трета категория строежи. За тяхното ползване е необходимо да се сдобия с разрешение за ползване на строеж. Разрешение за ползване на строеж се издава от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) след преминаване през предвидената от закона процедура.

За да стартирам процедурата подавам искане до ДНСК. Документите, които трябва да представя са същите както и при издаване на удостоверението за въвеждане в експлоатация.  Въз основа на искането началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице назначава държавна приемателна комисия в 7- дневен срок от постъпването на искането, като определя нейния състав съобразно конкретния строеж или отказва. В състава й задължително влизам аз (възложителя), лицето, упражняващо строителен надзор, представители на ДНСК и специализирани контролни органи. В заповедта за назначаване трябва да се посочи: председателят и останалия състав, месторабота и длъжност, дата, час и място на свикване и срок за приключването й, който е максимум 10 дни, може да се разреши удължаване с още 10 дни. Председателят на комисията може да привлича със своя заповед и други специалисти при необходимост.

Как работи Държавната приемателна комисия (ДПК)?

Важно да знам е, че членовете на комисията имат право на свободен достъп до всички части на строежа, а аз като възложител съм задължен да им осигуря нормални условия за работа и да поема всички техни разходи, свързани с работата им (командировъчни, транспортни и др.)

ДПК въз основа на огледа на строежа и представените документи, вкл. окончателен доклад лицето, упражняващо строителен надзор, които съдържа оценка на законосъобразното изпълнение на строежа, съставя протокол (Образец № 16) с предложение за издаване/неиздаване на разрешително.

Важно! Комисията прекъсва дейността си, ако не предоставя достъп до строежа за извършване на проверка и оглед. Ако подам отново искане, ще бъде назначена нова комисия.

При извънредни обективни обстоятелства като лоши атмосферни условия например, комисията също може да прекъсне временно дейността си.

ДПК съставя протокол с решение за отказ да приеме строежа:

 • когато строежът или част от него изпълнена в несъответствие с одобрения инвестиционен проект и/или с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП);
 • при нарушаване на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи
 • несъответствие с нормативните изисквания за строежите;
 • при липса на изискуеми документи;
 • при непремахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване;
 • при незавършени фасади на сградите;
 • когато не е упражняван строителен надзор или е упражняван от нелицензирано или нерегистрирано за това лице;
 • когато няма съставени технически и енергиен паспорт;
 • неизпълнение на правилата по Закона за управление на отпадъците;

Въз основа на протокола (т.нар. протокол образец 16) в срок до 5-работни дни, началникът на ДНСК или упълномощено от него лице издава или отказва да издаде разрешение за ползване с оглед констатираните от комисията нарушения. След като отстраня нередовностите мога да подам ново искане за назначаване на ДПК.

В разрешението за ползване се вписват минималните гаранционни срокове, които се договарят между възложителя и изпълнителя на строежа и не могат да бъдат по-малки от 10 г. за всички новопостроени сгради.

Съществува публичен регистър на разрешенията за ползване, издадени от ДНСК на сайта на дирекцията.

 • Източници

  Закон за устройство на територията (ЗУТ):

  чл. 137  ЗУТ – относно категориите строежи;

  чл. 148 ЗУТ  – относно издаването на разрешение за строеж;

  чл. 177, ал. 2 ЗУТ – относно издаването на разрешение за ползване на строеж от първа до трета категория;

  чл. 177, ал. 3 ЗУТ – относно издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта и пета категория.

  Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

  Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове