Размерът е фиксиран, еднакъв за всички лица – определя се ежегодно. От 01 юли 2017 г. той е 120, 98 лв.

Какъв е редът за отпускане на социална пенсия за старост?

Необходимо е да подам заявление за отпускане на социална пенсия за старост по образец в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) по постоянния или настоящия ми адрес. Наличието на изискванията за право на пенсия мога да удостоверя по следния начин:

Социална пенсия за инвалидност

Друг вид социална пенсия е социалната пенсия за инвалидност. Този вид пенсия има за цел да обезпечи жизнените ми потребности като лице с трайни увреждания без да е необходимо да съм участвал в системата на общественото осигуряване.

На какви изисквания трябва да отговарям, за да получа пенсия?

Социална пенсия за инвалидност ми се отпуска, ако аз:

 1. нямам право на друг вид пенсия като например пенсия за инвалидност поради общо заболяване  или пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.
 2. съм лице с призната от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособност повече от 71%.
 3. имам навършена 16-годишна възраст.

Какъв ще е размерът на пенсията, която получавам?

Размерът на пенсията зависи от това какъв е процентът на увреждането ми и е в зависимост от определения за годината размер на социалната пенсия за старост.

 • при трайно намалена работоспособност 90% е 120%  от социалната пенсия за старост или 145,18 лв. за 2018 г.
 • при трайно намалена работоспособност от 71 до 90 % е 110% социалната пенсия за старост или 133,01 лв. за 2018 г.

Какъв е редът за отпускане на социална пенсия за инвалидност?

Необходимо е да подам заявление за отпускане на социална пенсия за инвалидност по образец в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) по постоянния или настоящия ми адрес. Наличието на изискванията за право на пенсия мога да удостоверя по следния начин:

 • Възраст – с лична карта или с акт за раждане.
 • Инвалидност – трябва да приложа към заявлението експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

 • Източници

  Кодекс за социално осигуряване (КСО):

  чл. 89а КСО – относно социалната пенсия за старост;

  чл. 90а КСО – относно социална пенсия за инвалидност;

  чл. 101, ал. 1, т. 4а КСО – относно кумулирането на пенсии.

  Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС):

  чл. 6 НПОС – относно документите, необходими за отпускане на социалната пенсия за старост и на социална пенсия за инвалидност;

  чл. 8 НПОС – относно това кои плащания не се включват при изчисляване на дохода.

  Постановление № 116 на МС от 22 юни 2017 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост