Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Платен и неплатен отпуск

Автор:
Платен и неплатен отпуск

Трябва да направя писмено искане до работодателя си за ползване на платения годишен отпуск и той от своя страна писмено да ми разреши. Отпускът мога да ползвам изцяло или на части – това зависи от личната ми преценка, като трябва да се съобразя с утвърдения от работодателя ми график.

Може ли работодателят ми да ме „принуди” да ползвам платения си годишен отпуск?

В някои случаи законът дава право на работодателя едностранно да ми предостави платения годишен отпуск, независимо от съгласието ми. Това е допустимо, когато:

 • е налице спиране на работата повече от 5 работни дни;
 • отпускът трябва да се ползва едновременно от всички работници и служители (това следва да е предвидено в нормативен акт, в колективния трудов договор или в правилника за вътрешния трудов ред);
 • не съм поискал ползването на отпуска си до края на календарната година, за която ми се полага..

Как може да се отложи ползването на този вид отпуск? 

1. Работодателят може да го отложи за следващата календарна година поради важни производствени причини (напр. при производства с непрекъсваем процес, когато работниците не достигат).

2. Допустимо е отлагане и по мое писмено искане и със съгласието на работодателя при наличие на уважителни причини (напр. задържане от органите на властта).

NB! В тези два случая може да се отложи ползването на платен годишен отпуск за следващата календарна година в размер не повече от 10 работни дни (този размер не бива да се надвишава независимо дали е налице само едното или и двете основания за отлагане).

3. Отлагане е възможно и ако не съм могъл да използвам платения си годишен отпуск, защото през съответната година съм използвал отпуск на друго основание (напр. отпуск поради временна неработоспособност или майчинство).

Независимо от наличието на някоя от причините по т. 1-2, ако не използвам отпуска си до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, губя правото си да го използвам (съотв. да бъда компенсиран за него при прекратяване на трудовото ми правоотношение). Причината, поради която не съм ползвал отпуска си в този период, е без значение. В случаите по т. 3 този срок започва да тече от края на годината, в която е отпаднала причината за неползване на отпуска.

NB! Във всички случаи е недопустимо да получа парична компенсация за неползван платен годишен отпуск. Единственото изключение е в случай на прекратяване на трудовото ми правоотношение.

Неплатен отпуск

Правото ми на неплатен отпуск, за разлика от това на платен годишен отпуск, възниква независимо от натрупания трудов стаж. Той няма някаква строго определена продължителност и мога да поискам да го ползвам по всяко време, но работодателят ми не е длъжен да ми разреши ползването му – това зависи от неговата преценка. Изготви искане за разрешаване на неплатен отпуск.

NB! Ако през календарната година ползвам неплатен отпуск повече от 30 работни дни е възможно да не ми се признае да трудов стаж.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Актуализирал: Стела Парушева

 • Източници

  § Кодекс на труда:

  чл. 155, КТ – относно видовете отпуски;

  чл. 156, КТ – относно допълнителния платен годишен отпуск;

  чл. 156а, КТ– относно по-големите размери на отпуските;

  чл. 160, КТ – относно неплатения отпуск;

  чл. 172, КТ – относно начинът на ползване на платения годишен отпуск;

  чл. 173, КТ – относно реда за ползване на платения годишен отпуск;

  чл. 176, КТ – относно отлагане на ползването на платен годишен отпуск;

  чл. 176а, КТ – относно погасяване правото на ползване на платения годишен отпуск;

  чл. 178, КТ – относно забраната за парично компенсиране;

  § Наредба за работното време, почивките и отпуските:

  чл. 22, ал. 2 , НРВПО – относно писменото искане за ползване на платен годишен отпуск;

  чл. 23, ал. 2, НРВПО – относно продължителността на платения годишен отпуск при непълно работно време;

  чл. 24- чл. 31, НРВПО – относно удължения платен годишен отпуск;

  §  Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове