Като собственик на имота или като лице с право на строеж върху имота, който отговаря на посочените по-горе условия, следва да подам писмено заявление за издаване на удостоверение за търпимост до главния архитект на общината, в която се намира имотът. Към него прилагам:

 1. Документ за собственост на земята или право на строеж;
 2. Документи, които доказват, че строежът е изграден преди 31.03.2001г.; Важно! Мога да се ползвам от всички доказателствени средства, които са допустими от Административнопроцесуалния кодекс (обяснения, декларации на страните или на техни представители, сведения, писмени и веществени доказателствени средства, заключения на вещи лица и други средства, които не са забранени със закон);
 3. Доказателства за съответствието на строежа с разпоредбите, които са действали към времето на извършването му или по действащите разпоредби на Закон за устройство на територията;
 4. Удостоверение за платена държавна такса (таксите се определят от наредба на съответния общински съвет, така например за Бургас таксата е 50 лв., а за София – 5 лв. )

Отказ за издаване на удостоверение за търпимост мога да обжалвам в 14-дневен (от момента, в който отказът им е съобщен) пред административния съд по местонахождението на имота.

 • Източници

  § Закон за устройство на територията (ЗУТ):
  § 184 – ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) – относно процедура по узаконяване по ЗУТ от 2003 г.;
  § 127 – ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. и доп., бр. 101 от 2015 г.)– относно процедура по узаконяване съгласно измененията от 2015 г.;
  чл. 215 – относно реда на обжалване;
  §Администативнопроцесуален кодекс:
  чл. 39 – относно допустимите доказателствени средства, с които се установява периода, в който е извършен строежът;
  §Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община;
  §Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.