Трябва да имам предвид, че таксата, която следва да платя за издаване на скицата се определя от Тарифа № 14 (виж „Източници“) и мога да направя справка дали не е променена. В момента таксата за обикновена административна услуга, издаване на скица, е 5 лв. за неурбанизирана територия и 20 лв. за урбанизирана територия.

Важно! Не е необходимо участието на останалите съсобственици в процедурата по получаване на скица на поземлен имот, поради което не е необходимо да представям пълномощни или други документи, с които да доказвам съгласието или участието на останалите съсобственици в тази процедура.

Издадените скици (независимо от датата на издаването им) са валидни до настъпване на изменение в данните за имота,  за който е издадена скицата.

Срокът, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да издаде исканата от мен скица, е 3 дни (обикновена услуга), като мога да поискам издаването да стане и в по-кратки срокове, за което дължа по-висока такса.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

В случай че общинската администрация откаже да издаде поисканата скица, а всички документи, които съм подал, са изрядни:

 • мога да подам сигнал за нарушение до ръководителя на звеното за местни приходи на общината;
 • мога да обжалвам отказа на администрацията пред административния съд в съответната община.

Правото е в съавторство с Деница Кожухарова

Актуализира: Велимира Бакалова

 • Източници

  § Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. – в приложенията в края мога да намеря:

  – образец на скица на недвижим имот;

  – значението на означенията по скицата.

  § Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР):

  чл. 23 и сл. – относно имотите, които са обект на кадастъра;

  чл. 31 – относно съдържанието на кадастралните карти;

  чл. 55 и сл. – относно предоставяне на кадастрални данни;

  § Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането кадастралнта карта и кадастралните регистри.

  §  Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

  чл. 38 – относно такса за скица в урбанизирана територия;

  чл. 39 – относно такса за скица в  неурбанизирана територия.

  §  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

  чл. 92, ал. 1 ДОПК и чл. 95, ал. 1 ДОПК –  относно обжалването по административен и съдебен ред на откази на администрацията за изпълнение на техни задължения.

  §  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.