Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да се снабдя със скица на притежавания от мен недвижим имот?

Автор:
Как да се снабдя със скица на притежавания от мен недвижим имот?

Трябва да имам предвид, че таксата, която следва да платя за издаване на скицата се определя от Тарифа № 14 (виж „Източници“) и мога да направя справка дали не е променена. В момента таксата за обикновена административна услуга, издаване на скица, е 5 лв. за неурбанизирана територия и 20 лв. за урбанизирана територия.

Важно! Не е необходимо участието на останалите съсобственици в процедурата по получаване на скица на поземлен имот, поради което не е необходимо да представям пълномощни или други документи, с които да доказвам съгласието или участието на останалите съсобственици в тази процедура.

Издадените скици (независимо от датата на издаването им) са валидни до настъпване на изменение в данните за имота,  за който е издадена скицата.

Срокът, в който Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да издаде исканата от мен скица, е 3 дни (обикновена услуга), като мога да поискам издаването да стане и в по-кратки срокове, за което дължа по-висока такса.

Какво да правя, в случай че правата ми са нарушени?

В случай че общинската администрация откаже да издаде поисканата скица, а всички документи, които съм подал, са изрядни:

 • мога да подам сигнал за нарушение до ръководителя на звеното за местни приходи на общината;
 • мога да обжалвам отказа на администрацията пред административния съд в съответната община.

Правото е в съавторство с Деница Кожухарова

Актуализира: Велимира Бакалова

 • Източници

  § Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016 г. – в приложенията в края мога да намеря:

  – образец на скица на недвижим имот;

  – значението на означенията по скицата.

  § Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР):

  чл. 23 и сл. – относно имотите, които са обект на кадастъра;

  чл. 31 – относно съдържанието на кадастралните карти;

  чл. 55 и сл. – относно предоставяне на кадастрални данни;

  § Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането кадастралнта карта и кадастралните регистри.

  §  Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители, приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г.

  чл. 38 – относно такса за скица в урбанизирана територия;

  чл. 39 – относно такса за скица в  неурбанизирана територия.

  §  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

  чл. 92, ал. 1 ДОПК и чл. 95, ал. 1 ДОПК –  относно обжалването по административен и съдебен ред на откази на администрацията за изпълнение на техни задължения.

  §  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Кристина Рангелова

Кристина Рангелова

автор

Кристина е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски“, пленена от тази наука, от нейната строга йерархичност, непоколебима логика и постоянно търсене на баланс между интересите на различни групи от обществото. За Кристина работата по проекта “pravatami.bg: разкодираните закони” е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие.

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове