• при липса на основание (някое от изброените по-горе 6 основания);
 • нарушение на времевите ограничения.

Ако въпреки това бъда принуден да полагам извънреден труд, налице е нарушение на трудовото законодателство и мога да:

 • Сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.
 • Търся правата си по съдебен ред – производствата по трудови спорове са безплатни.

Особено важно е да знам, че извънредният труд се заплаща с процентно увеличение върху уговореното в трудовия ми договор трудово възнаграждение:

 • за работа през работните дни – 50% увеличение;
 • за работа през почивните дни – 75% увеличение + имам право поне на 24 часа непрекъсната почивка през следващата работна седмица;
 • за работа в празнични дни (независимо дали трудът е извънреден) – 100% увеличение.

При работа при сумирано изчисляване на работното време (определяне на броят работни часове като средно аритметично число за определен период, не по-дълъг от 6 месеца) увеличението е винаги 50%, освен в дните на официалните празници, когато отново е 100%.

Ако попадам в някоя от следните групи, извънредният труд, в моя случай, е абсолютно забранен (както и нощният труд) – отново мога спокойно да откажа да го полагам:

 • непълнолетни;
 • работници и служители, които продължават образованието си – допуска се с тяхно съгласие;
 • бременни работнички / служителки или работнички / служителки в напреднал стадии на лечение ин-витро;
 • майки на деца до 6-годишна възраст;
 • майки, които се грижат за деца с увреждания (независимо от възрастта им) – допуска се с тяхно съгласие;
 • трудоустроени (преместени на друга длъжност в предприятието поради здравословни причини) – ако не се отразява неблагоприятно на здравето им, се допуска с тяхно съгласие;
 • работници и служители, които работят при специфични условия на труд, които налагат намаляване на работното им време, с оглед на тяхното здраве – полагане на извънреден труд тук се разрешава при последните три от гореизброените основания – т.е. когато това е с оглед опазването на особено важни обществени интереси.

Работодателят ми е длъжен да води отчет за положения в неговото предприятие извънреден труд – специална книга, която се отчита пред инспекцията по труда. Длъжен е да пази и заповедите за полагане на извънреден труд.

Актуализирал: Велизар Величков

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ)

  чл. 143, КТ – относно понятието и допустимостта на извънредния труд

  чл. 146, КТ – относно времевите органичения на извънредния труд

  чл. 148, КТ  – относно възможността за отказ от полагане на извънреден труд

  чл. 153, ал. 4, КТ – относно правото на почивка при извънреден труд в почивни дни

  чл. 262, КТ – относно заплащането на извънредния труд

  § Наредба за структурата и организацията на работната заплата

  чл.  7, НСОРЗ – относно заплащането на извънредния труд

  § Наредба за работното време, почивките и отпуските

  чл. 18, НРВОП – относно специалната книга, която работодателят трябва да води относно извънредния труд