Кой?

Трудовият договор със срок за изпитване може да бъде сключен по моя инициатива или  съответно на работодателя ми.  Независимо обаче чия е идеята, трябва да имам предвид и в чия полза е уговорен срокът.

Вчия полза е уговорен срокът за изпитване”?

Ако изрично не е уговорено писмено, че изпитателният срок е в полза само на едната страна по договора – само в полза на работодателя или само в полза на работника/служителя, този срок се смята уговорен в полза и на двете страни. Тогава и аз, и работодателят ми имаме еднакви възможности за прекратяването му.

Обикновено работодателят уговаря срока в своя полза,  което влече след себе си определени последици:

  • Ако изпитателният срок е в полза на работодателя, той може да прекрати договора ми, когато пожелае и без да е необходимо да се обосновава допълнително.
    Разбира се, всичко това в рамките на тези 6 месеца (или по-малко, както са уговорени).
  • Аз обаче трябва да спазя изискването за предизвестие. Ако искам да напусна на момента, трябва да заплатя обезщетение в размер на брутното си трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието на работодателя си.

Работодателят може да сключи с мен трудов договор за изпитване за една и съща работа, в едно и също предприятие само веднъж.