Ако в редовното ми работно време се включват поне три часа нощен труд или работя на смени, една от които включва нощен труд със същата продължителност, по отношение на мен се прилагат следните особени правила:

 • мога да бъда приет на работа едва след предварителен медицински преглед за сметка на работодателя;
 • следва да ми бъдат провеждани периодични медицински прегледи – отново за сметка на работодателя;
 • ако здравен орган установи, че вследствие полагането на нощен труд здравословното ми състояние се е влошило, следва да бъда преместен на подходяща дневна работа или да бъда трудоустроен.

Във всички случаи на полагане на нощен труд имам право:

 • да изисквам от работодателя си да ми осигури топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.
 • да получа допълнително възнаграждение според уговореното в трудовия ми договор, но не по-малко от 0,25 лв. за всеки час или част от него.

Работа на смени

Работя в предприятие, където работата е организирана на две или повече смени. Каква следва да е нормалната ми натовареност? Какви права ми дава законът?

Такава организация на работното време се определя в правилника за вътрешния трудов ред, издаван от работодателя. В него се определя и поредността на смените, както и тяхната продължителност.

Възможно е смяната ми да бъде дневна (изцяло разположена в дневната част на денонощието, т.е. между 6:00 и 22:00, респ. 20:00 – за лица под 16г.), нощна (изцяло разположена в нощната част на денонощието, т.е. между 22:00, респ. 20:00 – за лица под 16г., и 6:00) или смесена. Когато в смесена смяна има 4 или повече часа нощен труд, тя се смята за нощна (и важат по-горе посочените права), а такава с 4 или повече часа дневен труд – за дневна. Това разграничение има значение за определяне продължителността на съответната смяна. В зависимост от вида и за нея ще се приложат съответно правилата за продължителността било на дневното, било на нощното работно време.

Ако паралелно с работата продължавам и образованието си, работодателят трябва да определи смените ми в зависимост от заетостта ми в учебното заведение, където уча.

Важно е да имам предвид, че е недопустимо възлагането на работа за две последователни смени и във всеки случай имам право на непрекъсната междудневна почивка не по-малка от 12 часа.

В случай, че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Йоана Вангелова

Актуализирал: Елица Колева

 • Източници

  § Кодекс на труда:

  чл. 140, ал. 1 и 2 – относно максималната продължителност на нощния труд

  чл. 140, ал. 3 КТ – относно изискранията към работодателя да осигури определени условия при полагане на нощен труд в предприятието му

  чл.140, ал. 4 – относно забраните за полагане на нощен труд

  чл.140а, ал.1-3 – относно задължителните медицински прегледи при полагане на нощен труд

  чл.141 – относно работата на смени и условията за това

  § Наредба за структурата и организацията на работната заплата:

  чл.  8 – относно заплащането на нощния труд

  § Наредба за работното време, почивките и отпуските

  чл. 7 – относно формата на съгласието за полагане на нощен труд и възможността за оттегляне на последното