Имам право да предприема действия, с които да прекратя брака си, ако смятам, че той съществува формално и между мен и съпруга/та ми липсват разбирателство и нормални съпружески отношения. Действията се изразяват в подаване на искова молба до съда, в която трябва да са изложени категорични доказателства за това, че бракът е непоправимо разстроен. За разлика от развода по взаимно съгласие, тук мотивите за прекратяване на брака трябва да се докажат. От значение е да посоча всички факти, които са довели до това непоправимо състояние на брака (изневяра, насилие, фактическа раздяла).

Заедно с исковата молба мога да поискам от съда да се произнесе относно вината за това състояние на брака. Вината има значение за:

 • Разноските по делото – те остават за сметка на виновния. Ако съдът установи, че няма вина или тя принадлежи и на двама ни, разноските остават така, както сме ги направили.
 • Правото на издръжка. Тя се дължи от виновния съпруг.
 • Предоставяне на семейното жилище. По преценка на съда след като се вземат предвид интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.
 • Родителските права. По преценка на съда след като се вземат предвид интересите на децата, вината, здравословното състояние и други обстоятелства.

Важно е да зная:

 • В първото съдебно заседание съпрузите трябва да се явят лично. Ако аз съм подал исковата молба за развод и не се явя лично пред съда, делото ще се прекрати!
 • Всеки от съпрузите може да поиска от съда да определи привременни мерки относно издръжката, използването на семейното жилище, грижата за децата и тяхната издръжка докато трае съдебният спор.
 • Страните могат да поискат от съда да им даде време да разрешат проблемите си доброволно. Ако в шестмесечен срок не бъде пусната молба за възобновяване на производството, делото се прекратява.
 • Съпругата може да поиска да се спре съдебната процедура, ако е бременна, или до навършване на 12 месеца на детето.
 • По време на съдебния процес мога да се споразумея със съпруга/та си спорът между нас да се реши под формата на развод по взаимно съгласие.
 • С решението за допускане на развода съдът разглежда въпроса за фамилното име, което ще носят съпрузите за в бъдеще.

Важно е да се консултирам с адвокат специалист. Мога да направя това бързо и лесно с добър бракоразводен адвокат в Кантората на “Пенчев и Ко”.

 • Източници

  §Семеен кодекс (СК):

  чл. 50 СК – относно развод по взаимно съгласие;

  чл. 51 СК – относно споразумението при развод по взаимно съгласие;

  чл. 49 СК – относно развод поради разстройство на брака;

  §Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 330 ал. 2 ГПК  – относно последиците от неявяване на един от съпрузите по дело за развод по взаимно съгласие;

  чл. 330 ал. 5 ГПК – относно необжалваемостта на съдебните решения за развод по взаимно съгласие;

  чл. 322 ГПК – относно задължението на ищеца да посочи всички основания  за разстройството на братака;

  чл. 329 ГПК – относно разноските по делото;

  чл. 320 ГПК – относно правата на бременната съпруга в процедура по развод;

  чл. 326 ГПК – относно фамилното име след развод;

  Научни статии, монографии и учебници:

  §„Облигационно право – Modus studendi“, 7 издание – М. Марков, София 2011г.