Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как функционира Висшият съдебен съвет?

Автор:
Как функционира Висшият съдебен съвет?

Висшият съдебен съвет осъществява правомощията си чрез пленум, съдийска колегия (Съдийската колегия се състои от 14 членове и включва председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, шестима членове, избрани пряко от съдиите, и шестима членове, избрани от Народното събрание. Тази колегия се представлява от председателя на ВКС) и  прокурорска колегия. Прокурорската колегия се състои от 11 членове и включва главния прокурор, четирима членове, избрани пряко от прокурорите, един член, избран пряко от следователите, и петима членове, избрани от Народното събрание. Тази колегия се представлява от главния прокурор.

Пленумът се състои от всички членове на Висшия съдебен съвет. Той има важни правомощия, сред които са да приема проекта на бюджета на съдебната власт; взема решение за прекратяване на мандата на изборен член; организира квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите като напр. провежда допълнителни обучения в областта на енергетиката, административното, европейското право; управлява недвижимите имоти на съдебната власт, напр. взема решение за ремонтиране на “храмовете на правосъдието”; прави предложение до президента за назначаване и освобождаване на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор и др.

С какво се занимават колегиите:

В зависимост от своята професионална насоченост, колегиите:

 • назначават, повишават, преместват и освобождават от длъжност съдиите, прокурорите и следователите;
 • правят периодични атестации  (Атестацията представлява обективна оценка на професионалните, делови и нравствени качества на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, проявени при изпълнение на заеманата от него длъжност. Атестиране се провежда в няколко случая: за придобиване на несменяемост; периодично – на всеки четири години от последното периодично атестиране до навършване на 61-годишна възраст; извънредно – за съдии, прокурори и следователи, които не са били атестирани в предвидените в закона случаи.) на съдиите, прокурорите, следователите и административните ръководители в органите на съдебната власт и решават въпроси за придобиване и възстановяване на несменяемост;
 • налагат дисциплинарни наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите, следователите и административните ръководители в органите на съдебната власт;
 • назначават и освобождават административните ръководители в органите на съдебната власт и др.

С какво друго се занимава ВСС?

 • приема проекта на бюджет на съдебната власт;
 • определя броя, съдебните райони и седалищата на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища, може да създава и да закрива съдилища, да променя съдебните райони и седалищата на съдилищата;
 • определя броя на съдиите, прокурорите и следователите по съдилища, прокуратури и следствени органи, съобразно степента на натовареност;
 • организира и провежда конкурсите за съдийските, прокурорските и следователските длъжности;
 • избира и освобождава директора на Националната следствена служба;
 • определя възнагражденията на съдиите, прокурорите и следователите;
 • одобрява Кодекс за етично поведение на българските магистрати и Етичен кодекс на съдебните служители;
 • дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до съдебната власт и други.

Заседания на Висшия съдебен съвет

Заседанията на Висшия съдебен съвет са публични, освен в случаите, когато се обсъждат документи, които са класифицирани или предложения за налагане на дисциплинарно наказание. Решенията, приети на тези закрити заседания, обаче се обявяват публично. За да се проведе заседание на Висшия съдебен съвет, трябва да присъстват поне половината от членовете му. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове с явно гласуване.

Актуализира: Милена Горанова

 • Източници

  Конституция на Република България:

  чл. 130, ал. 1, ал. 2, ал. 3, Конституция – относно състава на ВСС;

  чл. 130,ал. ал. 4, ал. 8, Конституция – относно мандата на изборните членове на ВСС;

  чл. 130а, ал.2, Конституция – относно пленумът на ВСС;

  чл. 130а, ал.3, Конституция – относно състава на съдийска и прокурорска колегия;

  чл. 130а, ал.5, Конституция – относно правомощията на колегиите;

  чл. 130б, ал.2 Конституция – относно председателите на колегиите.

  Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

  чл. 2, ал. 1 – относно понятието частен интерес

  Закон за съдебната власт:

  чл. 16, ал.1,ЗСВ- относно правното положение на ВСС;

  чл. 17, ал. 3, ЗСВ- относно изботните членове на ВСС от квотата на съдебната власт;

  чл. 19, ЗСВ – относно процедурата по избор на членове на ВСС от квотата на Народното събрание;

  чл. 20, ЗСВ – относно процедурата по избор на членове на ВСС от квотата на съдебната власт;

  чл. 30, ЗСВ- относно правомощията на ВСС;

  чл. 33, ЗСВ- относно заседанията на ВСС;

  чл. 34, ЗСВ – относно заседанията на ВСС;

  • ПРАВИЛНИК за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

  чл. 31, ал.3 от Правилника – относно заседанията на ВСС.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии

10 правни курса,
които спестяват стотици левове