1. Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие. Това са обезщетения в определен размер от брутното ми трудово възнаграждение и за определени срокове, посочени в Кодекса на труда за отделните случаи при прекратяване на трудовите ми правоотношения.
 2. Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск. При прекратяване на трудовото правоотношение аз имам право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност. Повече за това кога се погасява правото ми да използвам неизползвания платен годишен отпуск, мога да науча тук

Признаване на трудов стаж през времето, за което съм бил уволнен:

Ако съм бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи, времето от датата на уволнението до възстановяването ми на работа се счита за трудов стаж.

Оспорване на законността на уволнението:

Имам право да оспорвам законността на уволнението пред работодателя или пред съда и да искам:

 1. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;
 2. възстановяване на предишната работа;
 3. обезщетение за времето, през което съм останал без работа поради уволнението;
 4. поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи.

Производството пред съда по трудови дела е безплатно и не се налага да заплащам такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения по трудовите дела. Районният  съд  е този, който се произнася в тримесечен срок от постъпването на исковата молба, подадена от мен; а окръжният съд отговаря в едномесечен срок на подадената от мен жалба, считано от датата на подаване.

В случаите, когато за извършване на уволнение от работодател се изисква предварителното съгласие на Инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението ми, съдът отменя заповедта за уволнение, считайки я за незаконна. За повече информация вж. “Правото ми на предварителна закрила при уволнение”.

В случай че мои права и законни интереси като работник или служител бъдат накърнени мога да сезирам Изпълнителна агенцията „Главна инспекция по труда“. “Горещият телефон” на агенцията е 0700 17 670, където мога да подам своя сигнал и да получа консултация.

Правото е в съавторство с Рени Христова

Актуализира: Боряна Русева

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ):

  чл. 130а от КТ – относно правото на информация и консултация при масово уволнение;

  чл. 186 – чл. 189 от КТ – относно дисциплинарните нарушения и наказания;

  чл. 190 – чл. 199 от КТ – относно дисциплинарното увонение;

  чл. 221 от КТ – относно обезщетението при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие;

  чл. 224, ал. 1 от КТ – относно обезщетението при уволнение на други основания;

  чл. 225 от КТ – относно обезщетенията при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен работник или служител;

  чл. 326, ал. 2 от КТ – относно срока за предизвестие при уволнение в колективен трудов договор;

  чл. 328 от КТ – относно прекратяването на трудов договор от работодателя с предизвестие;

  чл. 330 от КТ – относно прекратяването на трудов договор от работодателя без предизвестие;

  чл.331 от КТ – относно прекратяването на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение;

  чл. 333 от КТ – относно закрилата при уволнение;

  чл. 344 – чл. 346 от КТ – относно защитата срещу незаконно уволнение;

  чл. 354 от КТ – относно признаването на трудов стаж при уволнение;

  чл. 359 от КТ – относно безплатното съдебно производсто за трудови спорове.

  § Кодекс за социалното осигуряване (КСО):

  чл. 9, ал. 3 от КСО – относно зачитането на осигурителен стаж;

  чл. 54е от КСО – относно изплащането на парични обезщетения;

  чл. 69, ал. 4 от КСО – относно правото на пенсия при уволнение.

  § Гражданско процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 310 от ГПК – относно бързото производство;

  параграф 2, ал. 5 от Преходни и заключителни разпоредби от ГПК – относно касационното обжалване при незаконно уволнение;