Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за обезпеченията в съда?

Автор:
Какво трябва да знам за обезпеченията в съда?

Мога да поискам такова от съда, пред който делото е висящо. За целта е нужно да подам молба за допускане на обезпечението, в която трябва да посоча:

 • вид на обезпечителната мярка, която искам да бъде наложена, и
 • цената на иска.

Съдът разглежда молбата в деня на подаването й в закрито заседание. Произнася се с определение, с което уважава или отхвърля молбата. В случай че уважи молбата, съдът издава обезпечителна заповед за налагане на обезпечението.

Важно е да знам, че съдът ще допусне налагането на такaва мярка, само ако е налице обезпечителна нужда. Такава има, когато без обезпечението ще се осуети или затрудни осъществяването на правата ми съгласно решението (не мога да получа присъдената ми вещ, ако тя е вече продадена). За да докажа нуждата от обезпечение, трябва да представя убедителни писмени доказателства към молбата си до съда. 

Важно! В случай че не мога да докажа обезпечителната си нужда, съдът може да постанови да представя гаранция в определен размер. Гаранцията е под формата на:

 • залог на парична сума или държавни ценни книжа чрез влагането им в банка;
 • ипотека.

Възможно е съдът да допусне обезпечаване, но не за размера на целия иск, а само за онази част, за която съм успял да представя доказателства.

Обезпечаване на бъдещ иск

Мога да го поискам от родово компетентния съд (районен или окръжен в зависимост от предмета на делото или цената на иска) по постоянния ми адрес или по местонахождението на имота, който ще служи за обезпечение.

Процедурата е същата като при обезпечаване на вече предявен иск, но тук освен в наличието на обезпечителна нужда, ще трябва да убедя съда и че вероятно ще спечеля бъдещото дело. Ако съдът уважи искането ми, ще ми посочи срок, в който да предявя иск. Не го ли направя, обезпечението ще отпадне автоматично. Спазя ли срока обаче, обезпечението ще продължи да действа докато трае процесът.

Видове обезпечителни мерки, които мога да поискам:

От съда мога да поискам да наложи:

 • възбрана върху недвижим имот (този, за който спорим, а може и да е друг имот на ответника). Възбрана се налага върху недвижим имот или кораб. Това става въз основа на обезпечителна заповед на съда, която се вписва в нотариалните книги. Вписването се съобщава на ответника от Службата по вписванията. След като е наложена възбраната, ответникът (длъжникът) не може да се разпорежда с недвижимия имот (да го прехвърля, да го изменя, унищожава или поврежда). За тези свои действия той носи наказателна отговорност. А ако продаде имота на трето лице, то тази продажба няма да има действие спрямо мен (все едно не се е случила).
 • запор  на движими вещи и вземания на длъжника (например заплатата му). Запор се налага върху движими вещи – (автомобил, ценни книги и др.) и вземания (запорират се банкови сметки, депозити, вложени вещи в бакови трезори) на длъжника. Той се извършва от съдебен изпълнител по искане на молителя въз основа на обезпечителна заповед на съда. След запорирането ответникът (длъжникът) не може да се разпорежда с вещта и вземането си. Така той не може да прехвърля, поврежда, изменя, унищожава вещта, както и да опрости или укрие вземането си. Ако направи това, то няма действие спрямо мен.
 • друга мярка по преценка на съдаТакива са например:
  • спиране на МПС от движение (когато спорим чия собственост е колата);
  • спиране на принудително изпълнение (в случай че някой твърди, че има парично вземане срещу мен и започне производство по принудително изпълнение, но аз оспорвам въобще, че дължа пари на това лице.);
  • спиране на строителна дейност (когато предявавам иск, че съм собственик на имот, в който ответникът строи без моето съгласие) и др.

Какво още мога да направя?

В случай че съдът откаже налагането на исканата от мен мярка, мога да обжалвам определението с частна жалба. Това мога да направя в едноседмичен срок от момента, в който определението ми бъде връчено (или от момента, в който узная за него, като направя справка, тъй като понякога връчването се бави).

Мога да поискам от съда промяна на обезпечителната мярка, ако смятам, че наложената не е достатъчна например. Съдът преценява дали ще я промени, като вземе предвид и възраженията на другата страна по делото. Такова искане може да направи и лицето, срещу което е наложена мярката, ако смята, че тя е неоправдана.

Естествено, мога да поискам и отмяна на обезпечителната мярка. Съдът прави това, след като се увери, че вече не е налице обезпечителна нужда. Отмяна може да иска и лицето, срещу което е наложена мярката.

Важно! В случай че обезпеченият иск бъде отхвърлен (съдът постановява, че колата всъщност не е моя, а на Иван), ответникът (Иван) може да иска обезщетение от мен за причинените нему вреди от наложената обезпечителна мярка.

 • Източници

  Граждански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 389, ал. 1 – относно компетентния да допусне налагане на обезпечителна мярка съд;

  чл. 389, ал. 2 – относно разглеждането на молбата от съда;

  чл. 389, ал. 3 – относно определението на съда и обезпечителната заповед;

  чл. 390, ал. 1 – относно обезпечаването на бъдещ иск;

  чл. 390, ал.3 – относно срока, даден от съда, за предявяване на иска;

  чл. 391, ал. 1, т. 1 – относно обезпечителната нужда и доказването й;

  чл. 391, ал. 1, т. 2 – относно гаранцията;

  чл. 394 – относно частичното обезпечаване на иска;

  чл. 397, ал. 1, т. 1, 2, 3 – относно видовете обезпечителни мерки;

  чл. 398, ал. 1 – относно промяната на обезпечителна мярка;

  чл. 400, ал. 2 – относно налагането на възбрана върху недвижим имот;

  чл. 402, ал. 1 и ал. 2 – относно отмяната на обезпечителна мярка;

  чл. 403, ал. 1 – относно обезщетението, в случай че искът не бъде уважен;

  чл. 451, ал. 1 – относно действието на запора и възбраната;

  чл. 452, ал. 1 – относно непротивопоставимостта на действията на лице, чиито вещи или вземания са запорирани или върху чиито имот е наложена възбрана;

  Закон за задълженията и договорите (ЗЗД):

  чл. 180, ал. 1 вр. с чл. 181, ал. 1 – относно гаранцията за обезпечението пред съд.

  Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК):

  чл. 198, ал. 1, т. 1 – относно възбраната върху недвижим имот и кораб.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии