Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Издаване на удостоверение за идентичност на имена

Автор:
Издаване на удостоверение за идентичност на имена

Рожденото ми име e Сийка Иванова Петрова. Два пъти се омъжих и разведох. При първия брак фамилията ми беше Георгиева, при втория – Коджабашева. Междувременно по съдебен ред смених собственото си име от Сийка на Анастасия. Накрая  се оказа, че в различните ми документи (диплома, сертификати, нотариални актове за собственост и др.), в зависимост от периода на придобиване, фигурирам с различни имена. Трудно и дори невъзможно е обаче да извадя отново някои от тях с променените ми имена. Как да избегна проблемите при идентификация?

Удостоверение за идентичност на имена – какво представлява?

Промяна на някое от трите имена на лице може да има при: пълно и непълно осиновяване, сключване на граждански брак или смяна на име по желание на лицето.

За щастие, законодателят предвижда изход и от тази комплицирана ситуация, в която съм аз, като урежда административната услуга – издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.

Удостоверението за идентичност служи за доказване, че две или повече собствени и/или бащини и/или фамилни имена са на едно и също лице или по-просто казано, че настоящите ми имена и имената, с които фигурирам в различните ми документи, са все мои и аз съм едно и също лице.

Как мога да се сдобия с удостоверение за идентичност?

Удостоверение ми се издава от общината по постоянния ми адрес, тъй като там съм вписана в регистъра на населението. Длъжностно лице извършва проверка за подлежащите на вписване в удостоверението данни освен в ЕСГРАОН и в регистъра на населението и/или регистъра на актовете за гражданско състояние по място. При проверка данни могат да се изискват и от друга общинска администрация.

Правилото е, че за разлика от вписването в регистъра на населението, вписването в регистъра на актове за гражданско състояние се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието – например ако съм от Айтос, а сключа брак в община Бургас.

Стъпка първа – отивам до общината

В общината се нареждам на едно от гишетата в приемната на отдел “ЕСГРАОН”/Център за административни услуги/Център за услуги и информация на граждани или както са се кръстили. Трябва да си нося документ за самоличност за легитимация. Ако нямам възможност да си извадя удостоверението лично, необходимо е да упълномощя някого с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Важно! Заявление за малолетно, непълнолетно, поставено под пълно/ограничено запрещение лице се подава от техния законен представител.

Повечето от общините предлагат възможност услугата да се извърши и електронно.

Стъпка втора – заплащам такса за издаване

Съгласно закона за извършване на административната услуга се заплаща такса. Таксата мога да платя на място на касата, а нейният размер се определя от всяка община самостоятелно. За Столична община тя е 3,50 лв.

Стъпка трета – попълвам заявление за извършване на услугата

Трябва да попълня заявление по единен за всички общини образец – “Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението”, което мога да изтегля от електронната страница на общината ми или да попълня на място. В него посочвам личните си данни (име, ЕГН, адрес, телефон), какво удостоверение желая да ми се издаде и какви документи, удостоверяващи различие в имената прилагам – например съдебно решение за смяна на името, съдебно решение за развод, съдебно решение за осиновяване и др.

Стъпка четвърта – чакам

Срокът, в който ми се издава удостоверението, отново се определя от всяка община самостоятелно. Възможно е времето за изпълнение да е различно в зависимост от цената на услугата. Например в община София – обикновената услуга е 7 работни дни и струва 3,50 лв., бързата услуга е 3 работни дни и струва 5,25 лв., а експресната услуга е 24 ч./2 работни дни и струва 7 лв.

Стъпка пета – отивам да си получа удостоверението

Удостоверението ми за идентичност на лице с различни имена е готово. Най-общо то е лист хартия, на който пише, че настоящите ми имена Анастасия Иванова Петрова и имената Сийка Иванова Петрова, Сийка Иванова Георгиева и Сийка Иванова Коджабашева са имена на едно и също лице.

Важно! Удостоверението е валидно до промяна на данните, които се съдържат в него. Ако пак се омъжа, например и сменя фамилията си – ще трябва да си извадя ново удостоверение.

Благодарение на удостоверението за идентичност, което уверих се не е толкова трудно да си извадя, мога да се легитимирам без проблем при всякакви ситуации. Често срещан случай е при кандидатстване за работа, когато представям копие от всичките си “тапии” и водещият интервюто за работа се шашка, че представям документи с различни имена.

 • Източници

  Закон за гражданската регистрация (ЗГР):

  чл. 24 и чл. 106 ЗГР – относно издаването на удостоверение.

  Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ):

  чл. 110 ЗМДТ – относно заплащането на такса за услугата.

  Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението:

  чл. 2 – 8 – относно процедурата по издаване на удостоверение;

  чл. 18 – относно удостоверението за идентичност на лице с различни имена.

  Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община:

  чл. 66 – относно заплащането на такса за услугата.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии