Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да сезирам КЗК за нелоялна конкуренция?

Автор:
Как да сезирам КЗК за нелоялна конкуренция?

Аз съм търговец и управлявам успешен бизнес. Спазвам всички писани и неписани правила на честната и лоялна конкуренция. За жалост обаче някои мои конкуренти не обичат “правилата на играта” и често прибягват до нелоялни търговски практики, които увреждат интересите ми.

Какво е нелоялна конкуренция?

Нелоялната конкуренция е нарушение на общоприетите норми и правила на добросъвестната търговска практика, което уврежда или може да увреди интересите на конкурентите.Тя се проявява в няколко форми:

 • Увреждане на доброто име на конкурентите.
 • Въвеждане в заблуждение.
 • Заблуждаваща реклама.
 • Сравнителна реклама
 • Имитация.
 • Нелоялно привличане на клиенти.
 • Разгласяване на производствена тайна.
 • Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне.

Повече относно различните видове нелоялна конкуренция и случаите, в които ставам нейна жертва мога да прочета отново на pravatami.bg.

Как да се защитя?

Органът, който следи за спазването на правилата при осъществяване на конкурентна търговска дейност, се нарича Комисия за защита на конкуренцията (КЗК). Мога да се обърна към Комисията винаги, когато смятам, че използваните от конкурентите ми практики увреждат или застрашават с увреждане моите интереси.

За целта подавам искане по образец, което съдържа:

 • Данни за мен (име, ЕГН, адрес, телефон и факс за връзка; наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК, данни за регистрацията ми, телефон и факс – ако съм търговец) или за представителя ми, ако съм упълномощил такъв – име, адрес за кореспонденция, телефон, факс.
 • Данни за лицето, срещу което е оплакването ми (име, ЕГН, адрес, телефон и факс за връзка; наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК, данни за регистрацията ми, телефон и факс – ако е търговец).
 • Изложение на искането в свободен текст.

Как да подготвя искането си до КЗК?

Съдържанието на моето искане е изключително важно. Необходимо е в изложението да обърна внимание на всеки от следните елементи:

 • пълни данни за мен като молител и кратко описание на естеството и обхвата на търговската ми дейност;
 • лице за контакти, от което Комисията може да се получи допълнителна информация за мен;
 • лицето/лицата, срещу които подавам искането и кратко описание на естеството и обхвата на търговската му/им дейност;
 • описание на отношенията ми с горепосоченото лице – дали сме преки конкуренти, или сме в отношения производител – доставчик – клиент, или пък в трудови  или други отношения;
 • конкретната разпоредба на Закона за защита на конкуренцията, която смятам за нарушена (Комисията може да се произнесе и за различно от посоченото от мен нарушение);
 • конкретните действия/бездействия, с които конкурентът ми нарушава/застрашава правата ми (уврежда доброто ми име, имитира моя стока, използва заблуждаваща реклама и др.);
 • възможно най-пълно описание на вида на стоките или услугите, които са засегнати (например, ако мой конкурент е пуснал на пазара стоки, които имитират продаваните от мен);
 • периодът от време, през който трае нарушението;
 • промени в стопанската ми дейност вследствие от нарушението, ако са настъпили такива (например прекратяване на договори с клиенти или доставчици, сключване на нови договори, напускане на пазара, на който съм разпространявал стоките/услугите си);
 • описание на пазара, в който осъществявам дейността си:
  • дали стоките, които продавам, и тези на конкурента ми се възприемат от потребителя като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, предназначение и цени;
  • територията, на която е извършено нарушението (например в рамките на един или няколко града в страната, или пък на територията на цялата страна);
 • какво точно искам от КЗК – да установи извършеното нарушение спрямо мен, да наложи санкция на нарушителя и др.;
 • по какъв начин са или ще бъдат засегнати бизнесът, положението ми на пазара, отношенията ми с клиенти или други търговци;
 • описание на предоставените от мен доказателства, както и на онези, които не мога да предоставя, но според мен са от значение за случая;
 • лица, които могат да свидетелстват за твърдените от мен факти;
 • всякаква друга информация, която смятам, че ще помогне за изясняването на случая.

Важно! Ако смятам, че търговските ми интереси могат да бъдат засегнати при публикуването или разкриването на предоставена от мен информация, трябва да  изпратя тази информация като отделно приложение, като отбележа всяка страница с гриф “защитена тайна”. Трябва също така да мотивирам твърденията си за поверителност.

В случай че конкурентът ми използва сравнителна или заблуждаваща реклама, трябва да предоставя и рекламата във вида, в който се разпространява или се е разпространявала – аудиоклипове, видеоклипове, брошури, снимки, разпечатки от Интернет страници и др.

Към искането прилагам:

 • доказателства за твърдяното от мен нарушение (ако са на електронен носител, трябва да приложа тяхна разпечатка и опис на съдържанието им);
 • изрично пълномощно, ако съм упълномощил мой представител;
 • вносна бележка за платена държавна такса.

След като изпратя искането, Комисията се заема със случая и образува производство

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Елица Колева

Елица Колева

автор

Елица е завършила право в Софийски университет “Свети Климент Охридски”. Голямата й любов са гражданскоправните науки.

Свързани статии