Има една група естествени плодове, които не се появяват по органичен начин, а по друг, макар и отново в следствие на природни явления. Те се извличат от тяхната „майка“. Това са различните полезни изкопаеми: рудите от мините, камъните в кариерите, въглища, неф, манган и пр. Строго погледното, целостта на „майката“ ще бъде засегната, но поради огромният ѝ размер и продължителното ѝ използване, вредите биха се отразили след десетилетия.

За правото има и една друга група плодове, наречени „граждански“. Те нямат нищо общо с биологични и други природни феномени, а са доход от вещи, който аз получавам на основание някаква сделка или друга правна връзка. Така ако отдам недвижим имот под наем, заплащането, получено от наемателя, ще се счита за плод. Лихвата по отпуснат заем също е плод. Нейна „майка“ са парите. Плод са и парите, които получавам от аренда на нивите си и т.н.

Кога плодовете възникват като вещи?

Важно е да се отбележи, че, докато не са отделени от своята „майка“, плодовете са част от нея, а не отделни вещи. До тогава с тях не мога да сключвам отделни сделки, например покупко-продажба или заем на потребими вещи. Така ябълката ще стане отделна вещ, когато бъде откъсната. Тогава мога да я продам.

На кого принадлежат плодовете?

Общият принцип е, че плодовете са на този, който е собственик и на „вещта майка“. Лозето е мое, значи и гроздето също, овцата е моя, значи и вълната също и т.н. Отклонения от това са предвидени в различни закони и за различни случаи, разглеждането им обаче би излязло от темата на статията.

(*) От рубриката ни “Стани автор”

Автор: Слави Ганев

 • Източници

  чл. 93, ал. 2 от ЗС – относно правото на собственост върху плодовете

  • Венедиков, П. – „Ново вещно право“, ИК „Проф. Петко Венедиков“, С., 1999, с. 10-11, 223
  • Петров, Вл., М. Марков – „Вещно право, 6 изд.“, Сиби, С., 2011, с. 30
  • Боянов, Г. – „Вещно право“, ИК Авалон, С., 2009, с. 39-42
  • Павлова, М. – „Гражданско право – обща част“, Софи-Р, С., 2002, с. 398-399