Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какви са правомощията на служителите на ДАИ и АПИ?

Автор:
Какви са правомощията на служителите на ДАИ и АПИ?

Като човек, който често пътува по републиканските и местни пътища у нас и в чужбина и занимаващ се професионално с превози знам, че за пътищата има изписани “тонове” нормативна уредба, хиляди задължения тежат върху участниците на пътя и има множество институции, които следят за тяхното спазване. Единствено КАТ е придобил широка популярност. Поразрових се обаче за две други институции Агенция ”Пътна инфраструктура” (АПИ) и Главна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ), с които съм имал “близки” срещи. Правомощията им са N-брой, но някои от тях ме засягат пряко. Ето какво научих на pravatami.bg.

Агенция ”Пътна инфраструктура” (АПИ)

Агенция ”Пътна инфраструктура” функционира към министъра на регионалното развитие и благоустройството и се състои от централна администрация и специализирани звена – 27 областни пътни управления. От нейния сайт мога да науча  важна информация, когато тръгвам на път, като напр.каква е метеорологичната обстановка, къде има текущи ремонти,  къде временно е ограничено или спряно движението, какви и къде има ограничения за товарни автомобили и т.н. (тоест всичко за актуалната пътна обстановка).

Информация мога да търся и от нейните служители на телефон 0700 13020.

Какви са правомощията на служителите на АПИ?

Агенцията има най-общо правомощия, свързани с организацията на движението по пътищата и поддържането на пътната инфраструктура. Тя:

 • издава разрешителни за специално ползване на пътищата (Те са за изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения и за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях), удостоверения за извършване на пътна помощ както и разрешителни за специално ползване на републиканските пътища чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства  посредством дирекция “Пътни такси и разрешителни”.
  • издава винетни стикери (винетки) и събира таксите за тях (Винетката дава право на ППС да ползва за определен срок републиканските пътища, а цените на различните винетки мога да намеря тук), както и такси за изминато разстояние т.н. ТОЛ такси (Заплащат се за изминаване на разстояние между две точки от съответен път/пътен участък, а размерът им се определя от техническите му характеристики, изминатото разстояние и категорията на пътното превозно средство) посредством същата дирекция.  С тарифата за всички такси, събирани от АПИ, мога да се запозная тук
  • въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове ППС с оглед осигуряване безопасността на движението, например ограничаване движението на тирове в най-пиковите часове по магистралите през лятото;
  • занимава се с ремонта и поддръжката на републиканските пъти;
 • взаимодейства с органите на реда за осигуряване на движението по пътищата при бедствия и аварии; 
 • следи за безопасността на пътната инфраструктура;
 • проучва интензивността на движението и контролира теглото, осовото натоварване и габаритните размери на ППС като разполага на определени места  устройства за отчитане им.

За какво мога да бъда наказан?

При извършване на проверка служители на АПИ могат да ми наложат административно наказание глоба/имуществена санкция за следните нарушения:

 • превозване на насипни материали по начин, позволяващ тяхното разпиляване,  превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение, изсичане и изкореняване на дървета и др. – с глоба от 200 до 500 лв. (за фирма/ЕТ имуществената санкция е от 1000 до 5000 лв.);
 • нанасяне на повреди на пътища/пътни съоръжения, движение на извънгабаритни и тежки ППС без разрешение, извършване на дейности, предизвикващи прекъсване или спиране на движението и др. – с глоба от 1000 до 5000 лв. (за фирма/ЕТ – имуществена санкция от 3000 до 8000 лв.)

За нарушението ми се съставя акт за установяване  на нарушение, въз основа на който упълномощено от управителния съвет на агенцията длъжностно лице издава наказателно постановление. Освен наложените финансови санкции, съм задължен да отстраня последиците от нарушението в определен срок, а ако не го направя това се извършва за моя сметка.

Важно! Сигнал за нередности или корупция мога да подам на телефон 0800 130 10, чрез сайта на АПИ или на хартия. Анонимни сигнали не се разглеждат.

Главна дирекция “Автомобилна инспекция” (ДАИ)

Главна дирекция “Автомобилна инспекция” е част от специализираната администрация на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, която функционира към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и осъществява контрол и регулация на обществения превоз на пътници и товари, превоза на опасни товари, техническата изправност на ППС, придобиването на правоспособност за управление на МПС и др.

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

ДАИ осъществява контролните функции на изпълнителната агенцията в областта на автомобилните превози и движението по пътищата, тя:

 • издава разрешения за извършване на периодични технически прегледи на МПС и води регистър на лицата, извършващи тази дейност; 
 • издава удостоверения за регистрация на лицата, провеждащи шофьорски курсове;
 • извършва огледи за годност на учебните кабинети, площадки и  автомобили за провеждане на шофьорски курсове, както и проверка на контролно-техническите пунктове за технически прегледи на МПС;
 • провежда изпити за шофьорска книжка, издава удостоверения за водач на такси, свидетелство за водач на ППС, превозващо опасни товари;
 • издава лиценз за обществен превоз на пътници и товари, както и удостоверение за всяко използвано от превозвача МПС; 
 • осъществява контрол върху случайните автобусни превози;
 • има право нейни служители да: спират за проверка МПС, извършващи обществен превоз на пътници и товари и превоз на пътници и товари за собствена сметка; изискват от водачите и превозвачите за проверка и при необходимост да задържат всички документи, свързани с превоза;
 • контролира състоянието и дейността на автогарите;
 • осъществява контрол по спазване на правилата за извършване превоз на опасни товари, както и контрол на устройствата за ограничаване на скоростта;
 • има и други правомощия, посочени в закона.

Важно! Служителите на дирекцията имат също право  да използват технически средства (камери) за заснемане на извършено от мен нарушение, като снимковият материал служи като доказателство за установяване на нарушението.

За какво мога да бъда наказан?

При проверка от ДАИ мога да бъда наказан, ако извършвам следните административни нарушения:

 • извършване на обществен превоз или превоз за собствена сметка без разрешително – с глоба от 1500 лв.;
 • извършване на обществен превоз или превоз за собствена сметка с ППС, на което не е извършен предпътен технически преглед –  с глоба 500 лв.;
 • извършване на случаен превоз на деца и/или ученици извън периода на светлата част на денонощието – с глоба от 1000 лв. (при повторно нарушение – глоба от 3000 лв.);
 • отказ за извършване на проверка от контролните органи – с глоба от 2000 лв.;
 • приемането/превозването на багаж, който не принадлежи на пътник, пътуващ в автобуса – с глоба 1000 лв.;
 • липса/повреда на таксиметров апарат или ограничител на скоростта, невключване или разпломбиране на таксиметров апарат – с глоба от 500 лв.;
 • извършване на технически прегледи без издадено разрешение – с глоба/имуществена санкция от 5000 лв.; 
 • извършване на шофьорски курсове без издадено разрешение – с глоба/имуществена санкция от 5000 лв.

Служителите на ДАИ могат да ми наложат принудителна административна мярка като временно спиране от движение на МПС, временно отнемане на свидетелството за управление на МПС и др. в зависимост от нарушението ми.  

Е, това е – правомощията на органите са много. Санкциите са “солени”. А на мен ми остава винаги да внимавам дали спазвам закона!

* Статията е от рубриката ни “Предложи Право”

 • Източници

  Закон за пътищата (ЗПът):
  чл. 9, ал. 4 и чл. 21 ЗПът – относно функционирането на АПИ;

  чл. 10 – 10ж ЗПът – относно винетните такси;

  чл. 19, ал.1, т.1 и ал. 2 ЗПът – относно управлението на пътищата;

  чл. 21, ал. 3, т. 11 ЗПът – относно събирането на винетни такси;

  чл. 21, ал. 3, т. 14 ЗПът – относновзаимодействието с останалите органи;

  чл. 21, ал. 3, т. 19 ЗПът – относно извършването на проверка на състоянието на пътищата;

  чл. 27 ЗПът относно контрола върху теглото, осовото натоварване и габаритните размери на ППС;

  чл. 52 – 54 ЗПът – относно установяване на нарушения от АПИ;

  чл. 56 – чл. 57 ЗПът – относно налагането на наказания от АПИ;

  Закон за движението по пътищата (ЗДвП):

  чл. 147 и сл. ЗДвП – относно осъществяването на проверка на техническата изправност на ППС;

  чл. 148в ЗДвП – относно издаването на удостоверение за извършване на пътна помощ;

  чл. 166 ЗДвП – относно функционирането на ДАИ;

  чл. 167, ал. 3 ЗДвП – относно контрола върху теглото, осовото натоварване и габаритните размери на ППС;

  чл. 178а и чл. 178б ЗДвП – относно налагането на наказания от ДАИ;

  Закон за автомобилните превози (ЗАвтПр):

  чл. 2 ЗАвтПр относно функционирането на ИА”Автомобилна администрация”;

  чл. 6 и 7 ЗАвтПр – относно извършването на обществен превоз на пътници и товари;

  чл. 7в ЗАвтПр – относно провеждането на шофьорски курсове;

  чл. 12 ЗАвтПр относно извършването на таксиметрови услуги;

  чл. 23 ЗАвтПр – относно контрола върху извършвнето на случайни автобусни превози

  чл.93 и чл. 95 ЗАвтПр – относно установяване на нарушения;

  чл. 107 ЗАвтПр – относно налагане на принудителни административни мерки;

  Устройствен правилникна Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”:

  чл. 2 и 17 относно функционирането на ИА”Автомобилна администрация”;

  чл. 20 – относно функционирането на ДАИ;

  Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция “Пътна инфраструктура”:

  чл. 5 – относно структурирането на Агенцията;

  чл. 29 и 30 – относно поддържането на републиканските пътища;

  Наредба за специалното ползване на пътища

  чл. 8 и 13 – относно издаваните от Агенцията разрешителни;

  Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС

  чл. 14 – относно движението на тежкотоварни ППС;

  Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях

  чл. 9 и сл. и чл. 24 и сл. – относно събираните от Агенцията такси;

  Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата

  чл. 3 -относно поддържането на републиканските пътища;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии