Правото на строеж може да бъде обект на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му до завършване на сградата в груб строеж Груб строеж е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или в различна степен на изпълнение на довършителните работи. След този момент се прехвърля собствеността на цялата сграда или обособени части от нея /апартаменти, ателиета, гаражи и др/. Като лице, изградило постройката, мога да се разпореждам с нея чрез дарение, замяна, отдаване под наем, но реша ли да продавам дори и само част от нея, трябва първо да я предложа на собственика на земята и едва след негов отказ на трето лице.

Последици от продължителното неупражняване на правото на строеж

Ако аз в един неопределено дълъг период от време не съм започнал строежа или съм го започнал, но така и не съм го завършил, това би могло да увреди интересите на собственика на земята. Затова законът установява срок, в който правото на строеж трябва да бъде упражнено. Прието е, че правото на строеж се счита за упражнено, когато цялата сграда бъде завършена в груб строеж. От този момент титулярът на правото на строеж ще стане собственик на сградата. Ако изминат пет години от момента, в който договорът за учредяване на право на строеж е породил действие и сградата все още не е вдигната до покрив, собственикът на земята може да се позове на изтекла погасителна давност и да придобие всичко изградено до момента, ако, разбира се, ми плати обезщетение за стойността, с която се е увеличила цената на имота. Петгодишният давностен срок не тече и не се прилага в случаите, когато правото на строеж е получено като обезщетение за отчужден недвижим имот.

Кога се прекратява правото на строеж?

А. Когато изтече срокът, за който е учредено.

Възможно правото на строеж да е отстъпено за определен срок. В този случай, след изтичането му, собствеността на сградата ще премине безвъзмездно върху собственика на земята.

Б. При преминаване на постройката в собственост на собственика на земята.

Това е хипотезата, при която съм построил сграда въз основа на учредено право на строеж и я прехвърлям на собственика на земята чрез правна сделка – продажба, замяна, дарение, или построеното от мен преминава в имуществото на собственика на земята по реда на наследяването. Така в едно лице се съсредоточават качествата на собственик на земята и на титуляр на правото на строеж върху нея. И понеже правото на собственост върху един недвижим имот обхваща възможността на собственика да строи върху него, правото на строеж се прекратява.

В. При отказ от право на строеж.

Възможно е да съм придобил право на строеж, но впоследствие да реша да се откажа от него. Както за всеки отказ от вещно право върху недвижим имот, законът изисква това да стане в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Ако се откажа от правото си на строеж, след като съм започнал строителството, собственикът на земята става собственик на построеното.

Важно! Правото на строеж няма да се прекрати, ако постройката погине в резултат на природно бедствие или друга причина. В този случай имам право да възстановя или изградя наново разрушената постройка, освен ако със собственика на земята не сме уговорили друго.