Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как се отстранява грешка в кадастралната карта?

Автор:
Как се отстранява грешка в кадастралната карта?

Докато преглеждам кадастралната карта на имота си, установявам грешка – неправилно е нанесена границата между моя имот и този на съседа, в резултат на което част от моето дворно място не се намира във владението ми, а под това на съседа. Би следвало кадастралната карта да отговаря на действителността, а оттам при наличие на грешка – тя да се поправи.

Какво представлява кадастрална карта?

Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават на територията на цялата страна и отразяват границите на различни обекти като имоти, местности, улици, сгради и други. Кадастралната карта обхваща държавните граници, границите на административно-териториални единици, землищните граници и тези на територии с трайно предназначение, поземлените имоти и сградите заедно с границите и идентификаторът им (уникален номер, чрез който недвижимият имот се посочва еднозначно за територията на страната), наименования на местности, улици, водни течения и други обекти, самостоятелни обекти и сгради в технически съоръжения на техническа инфраструктура и точките от геодезическата основа. Отделно към кадастралната карта се създават и схеми на самостоятелните обекти в сгради и съоръженията в техническата инфраструктура. Вписаните в кадастралната карта и регистрите данни не са окончателни – те са една оборима презумпция. Т.е., ако съм заинтересувано лице, което търпи неблагоприятни последици от вписаните в кадастралната карта данни, имам право да оспорвам съдържанието й.

Кадастралните карти и кадастралните регистри следва да се поддържат в актуално състояние от местните служби по геодезия, картография и кадастър съобразно правилата на закона.

Какви действия трябва да предприема, ако има грешка в кадастралната карта?

Кадастралната карта подлежи на изменение, ако се констатира грешка. Как установявам грешката в кадастралната карта? Дори и за мен да е очевидно, че нещо не е наред в границите на моя имот, все пак са необходими и специални познания. Поради това трябва да потърся помощта на специалист – геодезист, който да установи грешката или непълнотата в кадастралната карта и да подготви изменението. За целта трябва да заплатя държавна такса, а специалистът избирам измежду посочени лица в списък на АГКК, а такъв списък мога да намеря и във всяка отделна служба за съответната област. Аз, като заинтересовано лице или някой друг, упълномощен от мен (следва да  представи пълномощно), трябва да подам заявление до началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождението на имота. Към заявлението трябва да приложа документи, които удостоверяват правото ми на собственост върху имота, например нотариален акт.

Важно! Ако кадастралните карти и планове са одобрени преди 31 декември 2000 г. или пък производството по тях е започнало преди тази дата, заявлението за отстраняване на грешки или непълноти се подава до кмета на общината, респ. кмета на района по местонахождението на имота. Отново трябва да приложа документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота ми, както и да опиша грешката, респ. непълнотата.

Важно е да се отбележи, че, ако направя грешка и подам искането си пред друг орган, това не е пречка за начало на производството. Органът, до който е подадено заявлението, трябва да изпрати преписката на компетентния орган и да ме уведоми за това.

Административният орган е длъжен да уведоми всички пряко и непосредствено заинтересувани лица. Това са моите съседи, защото евентуална корекция в кадастралната карта би засегнала техните права. Тази преценка административният орган прави към момента на подаването на заявлението.

С уведомлението административният орган е длъжен да предостави информация за дата, час и мястото на имота, където ще се изготви актът за непълноти и грешки и ще се предложи за подписване от заинтересуваните лица.

Процедура по издаване на акт за установяване на грешки в кадастралната карта

Грешките трябва да се установят на място от съответната службата по геодезия, картография и кадастър. Този акт трябва да се подпише от съставителя, от мен като заявител и от всички заинтересувани лица, призовани от административния орган на мястото на имота след огледа. Това се прави с цел ориентиране на лицата при нанасяне на границите. След това изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър трябва да издадат заповед за изменение на кадастралната карта или регистър. Тази заповед трябва да се съобщи на заинтересуваните лица.

При установяването на грешките в кадастралната карта задължително трябва да се състави скица за отстраняването им в кадастралната карта и регистри, която  е неразделна част от акта за установяване на непълноти и грешки.

Когато кадастралните карти и планове са одобрени по реда на Закона за единния кадастър на НРБ и Закона за териториално и селищно устройство (отменени), грешките се установяват на място от техническата служба на общината. Процедурата е същата, с изключение, че кметът издава заповедта за поправка, респ. за попълване на кадастралния план.

Ако някое от заинтересуваните лица откажат да попишат съставения акт, административният орган няма право да го издаде. В случая той отказва издаването на акт за установяване на непълноти/грешки . Моят съсед може да откаже да подпише акта, ако има налице имуществен спор между нас – именно поради тази причина актът трябва да се състави на самото място на имота, където има допусната грешка или непълнота, както и да се подпише там. Някой от съседите ми може да откаже да подпише акта не заради наличие на имуществен спор, а защото така е решил, без да има основателна причина.

При наличие на имуществен спор, той трябва да се реши от съда. Със започването на процес за установяване например на право на собственост върху част от имота, административното производство се прекратява с отказ.

 • Източници

  ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР (ЗКИР)

  ЧЛ. 28, АЛ. 2 ЗКИР – относно част от процедурата по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри

  ЧЛ. 29 ЗКИР – относно съдържанието на кадастралната карта

  ЧЛ. 51, АЛ. 1, Т. 2 – относно изменение на кадастралната карта при установяване на непълнота/грешка

  ЧЛ. 51, АЛ. 3 ЗКИР – относно лицата, които могат да подадат заявление за изменение на кадастралната карта

  ЧЛ. 54, АЛ. 4 – относно одобряване със заповед на измененията на кадастралната карта поради грешка/непълнота от началника на службата по геодезия, картография и кадастър и задължението за уведомяване на заинтересованите лица

  1, Т. 13 ДР – относно понятието „заинтересувани лица”

  4, Т. 2 ПЗР – относно поддържането на кадастралните планове и регистри, одобрени по реда на Закона за единния кадастър на Народна република България и Закона за териториално и селищно устройство, от общинска администрация  и одобрение на измененията в тях от кмета на общината, респ. на района

  40 ПЗР КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗКИР – относно кадастрални карти и планове, одобрени преди 31 декември 2000 г. или производството по създаването им е започнало преди това

  НАРЕДБА № РД-02-20-5 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ – ОБН. ДВ.БРОЙ: 4, ОТ ДАТА 13.1.2017 Г.

  ЧЛ. 58, АЛ. 1относно лицата, които могат да подадат заявление за изменение на кадастралната карта

  Чл. 56, ал. 1 и 3относно изработването на скица-проект за изменението и предоставянето им на службата по геодезия, картография и кадастър за контрол и проверка

  Чл. 70, ал. 4 – относно задължението за подписване на акта за установяване на непълноти и грешки от съставителя, заявителя и пряко заинтересуваните лица и относно последиците при отказ заподписване на акта за установяване на непълноти/грешки в кадастралната карта от заинтересовани лица, относно непълнотите и грешките, свързани със матариалноправен спор

  4 ПЗР относно процедурата за установяване на непълноти/грешки в кадастрални планове, одобрени по реда на Закона за единния кадастър на Народна република България и Закона за териториално и селищно устройство

  АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК)

  ЧЛ. 26 АПК – относно задължението за уведомяване от административния оргам

  ЧЛ. 31, АЛ. 2 АПК – относно препращането до компетентен орган

  ЧЛ. 146, Т. 3 АПК – относно основанията за оспорване на административните актове

  Георги Боянов, „Вещно право”,  основно и преработено издание, ИК „Авалон”, 2014г.

  Оксана Дериволкова, „Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралните планове от общинската администрация”, „Собственост и право, 2009/11”

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Йоана Мирчева

Йоана Мирчева

автор

В момента уча "Право" във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Смятам, че днес незаинтересоваността е най-страшната болест. Това е една от причините да "разкодирам" законите.

Свързани статии