За мен са предвидени различни облекчения във връзка със следването ми в университета, както и финансова помощ, но само ако съм студентка в редовна форма на обучение:

 • еднократна парична помощ за отглеждане, докато детето навърши 1 година – ще получа сумата независимо от размера на доходите ми, ако живея постоянно в България, не съм осигурена, не получавам обезщетение за майчинство. За да се избегнат злоупотреби, средствата получавам на 2 вноски- 50 % при издаване  заповедта за отпускане на помощта от учебното заведение, а останалата сума, когато запиша следващия учебен семестър. !Важно Ако до навършване на 2-годишна възраст от детето ми ограничат или отнемат родителските ми права, то трябва да върна получената сума;
 • Имам право на стипендия, ако повтарям семестър поради прекъсване заради бременност, раждане и отглеждане на дете. Тя ми се изплаща до края на учебния семестър, в който детето ми навършва 6 години. Ако се дипломирам преди това, вече нямам право да получавам стипендия, защото, на практика, вече не съм студентка;
 • Ако имам сериозни финансови затруднения, мога в началото на учебната година да подам молба до Ректора на университета ми за еднократна помощ.

Какви са облекченията на работното  място за всяка работеща майка?

 • Забранено ми е да полагам нощен и извънреден труд, ако детето ми е на възраст до 6 години. Ако детето ми е с увреждане, това условие важи независимо от неговата възраст; 
 • Работодателят ми няма право да ме командирова без моето писмено съгласие, ако съм бременна или детето ми е под 3-годишна възраст; 
 • Времето, през което се грижа за детето си до навършване на 3 години, ми се зачита за трудов стаж, дори ако не съм била на работа; 
 • Ако работя надомно и прекъсна, за да гледам детето си, работодателят ми е длъжен да ми осигури възможност да се върна на същата позиция, освен ако детето ми не е навършило 6 години. В случай, че длъжността, която съм заемала, е съкратена, с мое съгласие той е задължен да ми намери друга подходяща работа;

А ако съм непълнолетна работеща майка?

В такъв случай ми се полагат:

 • облекчени условия за работа и за придобиване на професионална квалификация или за повишаването й;
 • благоприятна работна среда, която изключва изключително ниски или високи температури, шум или вибрации, както и излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие и радиация; 
 • платен годишен отпуск от най-малко 26 работни дни, освен отпуските, които ми се полагат във връзка с раждането и отглеждането на детето.

Имам нужда от почивка и спокойствие. Как и кога мога да изляза в отпуск?

Имам право на:

Правото е в съавторство с Дарина Капарова.

 • Източници

  ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ (ППЗСП):

  ДР § 1, т.3 – определение за “самотен родител”;

  Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

  чл. 2, ал, 1, т. 4 – еднократна парична помощ за отглеждане на дете от майка студентка в редовна форма на обучение;

  чл. 2, ал, 1, т. 7 – месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 година;.

  чл. 6, ал. 1 – еднократна парична помощ за раждане на дете;

  чл. 6а, ал. 1 – еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 година;

  чл. 9, ал. 4 – право на месечни помощи за деца с разведени родители;

  Постановление № 90 на Министерски съвет от 26.05.2000 г.за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (ПМС № 90 на МС)

  чл. 1, ал. 2, т. 1, б. Б – право на стипендия

  чл. 3, ал. 5 – срок на изплащане на стипендията;

  чл. 9, ал. 1 – право на еднократна помощ с молба до Ректора на ВУЗ

  Кодекс на труда

  чл. 140, ал. 3, т. 3 – забрана за полагане на нощен и извънреден труд;

  чл. 163, ал. 1, 3 – право на платен отпуск при бременност и раждане;

  чл. 164, ал. 1 – отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

  чл. 166, ал. 1 – отпуск за кърмене и хранене на малко дете;

  чл. 167а – право на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-г. възраст;

  чл. 168 – право на платен отпуск за 2 или повече живи деца;

  чл. 304, ал. 1, т. 2, 4, 5 – изисквания за работна среда на непълнолетни;

  чл. 305, ал. 1 – облекчени условия за работа и придобиване на професионална квалификация при непълнолетни;

  чл. 305, ал. 4 – платен годишен отпуск за непълнолетни;

  чл. 310 – забрана за командироване без писмено съгласие на бременна/майка на дете до 3 години;

  чл. 354, ал. 1, т. 6 – зачитане на периода на майчинство като трудов стаж;

  чл. 312, ал. 2 – условия за завръщане на надомна работа;

  Закон за държавния бюджет

  чл.63- относно средномесечния доход на член от семейството за получаване на семейни помощи за деца.